132/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1985,
kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se mění takto:
§ 1 zní:
㤠1
Výnos zemědělské daně, s výjimkou zemědělské daně od organizací řízených federálním ministerstvem národní obrany nebo federálním ministerstvem vnitra, je příjmem rozpočtu národního výboru, který vykonává správu této daně. To platí obdobně i o výnosu příspěvku na sociální zabezpečení odváděného podle zákona o zemědělské dani.1)“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.
Kempný v. r.

Korčák v. r.
1)
Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.