127/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1990 do 28.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. decembra 1985,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 37/1978 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky, sa mení takto:
§ 3 ods. 3 znie:
„(3)
Obvod Mestského súdu v Bratislave tvoria mestské obvody 1. Bratislava I, 2. Bratislava II, 3. Bratislava III, 4. Bratislava IV, 5. Bratislava V.“.
Čl. III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších všeobecných volieb do národných výborov.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.