125/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. decembra 1985,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani sa mení takto:
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Výnos poľnohospodárskej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie1) od organizácií s výnimkou tých, ktoré sú riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom vnútra, je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, Národného výboru mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor") a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo.
(2)
Výnos poľnohospodárskej dane vyrubovanej občanom je príjmom rozpočtu miestneho alebo mestského, obvodného národného výboru (ďalej len „miestny národný výbor").“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
1)
Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 74/1977 Zb.) a zákona č. 113/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani.