124/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. decembra 1985
o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Výnos dane zo mzdy, ktorú odvádzajú krajské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a nimi riadené a spravované organizácie, je príjmom rozpočtov týchto národných výborov.
§ 2
Výnos dane zo mzdy, ktorú odvádzajú
a)
okresné národné výbory, Národný výbor mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor“), mestské národné výbory, miestne národné výbory, obvodné národné výbory v Košiciach a nimi riadené a spravované organizácie,
b)
výrobné družstvá, spotrebné družstvá a bytové družstvá,
c)
štátne majetky a ďalšie štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb s výnimkou štátnych hospodárskych organizácií vojenských lesov a majetkov, je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, v územnom obvode ktorého je sídlo pokladnice platiteľa.1)
§ 3
Výnos dane zo mzdy, ktorú odvádzajú na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
a)
obvodné národné výbory, miestne národné výbory a nimi riadené a spravované organizácie,
b)
výrobné družstvá, spotrebné družstvá a bytové družstvá,
c)
štátne majetky a ďalšie štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb s výnimkou štátnych hospodárskych organizácií vojenských lesov a majetkov, je príjmom rozpočtu Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „dane z obratu“ vkladajú slová „ako aj dane zo mzdy“.
2.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozpočtom národných výborov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
1)
§ 15 ods. 1 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.
§ 12 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.