116/1985 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 10. decembra 1985
o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých v Československej socialistickej republike môže byť zriadená, vyvíjať činnosť alebo mať sídlo organizácia s medzinárodným prvkom.
(2)
Na účely tohto zákona sa organizáciou s medzinárodným prvkom rozumie medzinárodná nevládna organizácia a organizácia cudzích štátnych príslušníkov.
(3)
Podľa tohto zákona môže byť zriadená aj osobitná organizácia na zastúpenie československých záujmov v medzinárodnej nevládnej organizácii.
§ 2
(1)
Organizácia s medzinárodným prvkom môže v Československej socialistickej republike byť zriadená, vyvíjať činnosť a mať sídlo len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosť o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie v Československej socialistickej republike sa podáva Federálnemu ministerstvu vnútra. Žiadateľ o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike pripája k žiadosti návrh dokumentu upravujúceho organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie; organizácia s medzinárodným prvkom, ktorá žiada o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, pripojí k žiadosti dokument upravujúci organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie (ďalej len „stanovy“).
§ 3
(1)
Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí a po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy môže povoliť zriadenie organizácie s medzinárodným prvkom alebo povoliť takej organizácii vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike,
a)
ak jej stanovy, prípadne ich návrh, a jej činnosť nie sú v rozpore s československým právnym poriadkom,
b)
ak je organizácia zriadená ako právnická osoba1) a
c)
ak tomu nebránia iné závažné dôvody.
(2)
Organizácia s medzinárodným prvkom môže popri svojej činnosti vykonávať v Československej socialistickej republike hospodársku činnosť na základe povolenia a za podmienok podľa osobitných predpisov.2) Hospodársku činnosť, pri ktorej povolenie a podmienky jej vykonávania nie sú upravené osobitnými predpismi, povolí ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého táto hospodárska činnosť patrí, a ustanoví podmienky vykonávania takej činnosti po prerokovaní s Federálnym ministerstvom vnútra, Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, Federálnym ministerstvom financií a s ostatnými príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
§ 4
(1)
Ak organizácia s medzinárodným prvkom vyvíja činnosť, ktorá nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 3 ods. 1, môže jej Federálne ministerstvo vnútra pozastaviť činnosť alebo odobrať povolenia vydané podľa § 3 ods. 1.
(2)
Ak organizácia s medzinárodným prvkom, ktorej bolo vydané povolenie podľa tohto zákona na hospodársku činnosť, nedodrží podmienky ustanovené na vykonávanie tejto činnosti alebo ak sú pre to iné závažné dôvody, môže ústredný orgán štátnej správy, ktorý vydal povolenie na hospodársku činnosť, toto povolenie odobrať.
§ 5
Organizácia cudzích štátnych príslušníkov zriadená podľa § 3 ods. 1 vyvíja činnosť za podobných podmienok ako dobrovoľné organizácie.3)
§ 6
(1)
Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí môže na návrh príslušného ústredného orgánu štátnej správy povoliť zriadenie osobitných organizácií na zastúpenie československých záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách.
(2)
Osobitné organizácie na zastúpenie československých záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách sú socialistickými organizáciami; pre ich vznik, zánik a pre výkon dohľadu nad ich činnosťou platia primerane predpisy o dobrovoľných organizáciách.3)
§ 7
Organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a ktorým bolo vydané podľa doterajších predpisov povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, sa považujú za organizácie majúce povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike podľa tohto zákona.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 488 Občianskeho zákonníka.
§ 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku.
2)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
Zákon ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.
Zákon SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
3)
Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra vnútra č. 348/1951 Ú. v. (č. 320/1951 Ú. l.) o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.