116/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

116
ZÁKON
z 10. decembra 1985
o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých v Slovenskej republike môže byť zriadená, vyvíjať činnosť alebo mať sídlo organizácia s medzinárodným prvkom.
(2)
Na účely tohto zákona sa organizáciou s medzinárodným prvkom rozumie medzinárodná nevládna organizácia a organizácia cudzích štátnych príslušníkov.
(3)
Podľa tohto zákona môže byť zriadená aj osobitná organizácia na zastúpenie slovenských záujmov v medzinárodnej nevládnej organizácii.
§ 2
(1)
Organizácia s medzinárodným prvkom môže v Slovenskej republike byť zriadená, vyvíjať činnosť a mať sídlo len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosť o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie v Slovenskej republike sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Žiadateľ o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom v Slovenskej republike pripája k žiadosti návrh dokumentu upravujúceho organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie; organizácia s medzinárodným prvkom, ktorá žiada o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Slovenskej republike, pripojí k žiadosti dokument upravujúci organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie (ďalej len „stanovy“).
(3)
V stanovách organizácie s medzinárodným prvkom musia byť uvedené aj údaje o štatutárnom orgáne organizácie s medzinárodným prvkom v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.
§ 3
(1)
Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy môže povoliť zriadenie organizácie s medzinárodným prvkom alebo povoliť takej organizácii vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Slovenskej republike,
a)
ak jej stanovy, prípadne ich návrh, a jej činnosť nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
b)
ak je organizácia zriadená ako právnická osoba1) a
c)
ak tomu nebránia iné závažné dôvody.
(2)
Organizácia s medzinárodným prvkom môže popri svojej činnosti vykonávať v Slovenskej republike hospodársku činnosť na základe povolenia a za podmienok podľa osobitných predpisov.2)
§ 4
(1)
Ak organizácia s medzinárodným prvkom vyvíja činnosť, ktorá nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 3 ods. 1, môže jej ministerstvo vnútra pozastaviť činnosť alebo odobrať povolenia vydané podľa § 3 ods. 1.
§ 5
Organizácia cudzích štátnych príslušníkov zriadená podľa § 3 ods. 1 vyvíja činnosť za podobných podmienok ako dobrovoľné organizácie.3)
§ 6
(1)
Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky môže na návrh príslušného ústredného orgánu štátnej správy povoliť zriadenie osobitných organizácií na zastúpenie slovenských záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách.
(2)
Osobitné organizácie na zastúpenie slovenských záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách sú socialistickými organizáciami; pre ich vznik, zánik a pre výkon dohľadu nad ich činnosťou platia primerane predpisy o dobrovoľných organizáciách.3)
§ 6a
(1)
Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná ministerstvu vnútra písomne oznámiť zmenu stanov do 15 dní od jej schválenia a pripojiť v dvoch vyhotoveniach znenie zmeny stanov.
(2)
Ak oznámenie o zmene stanov nebolo podané oprávnenou osobou alebo ak znenie zmeny stanov nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ministerstvo vnútra bezodkladne na to upozorní organizáciu s medzinárodným prvkom. Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná nedostatky, na ktoré ministerstvo vnútra upozorní, odstrániť do 15 dní odo dňa doručenia upozornenia a v lehote 10 dní o tom ministerstvo vnútra upovedomiť; ak organizácia s medzinárodným prvkom nedostatky neodstráni, ministerstvo vnútra nevezme zmenu stanov na vedomie a upovedomí o tom štatutárny orgán organizácie s medzinárodným prvkom.
(3)
Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle ministerstvo vnútra organizácii s medzinárodným prvkom do 15 dní od doručenia oznámenia jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu stanov na vedomie.
§ 7
Organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a ktorým bolo vydané podľa doterajších predpisov povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, sa považujú za organizácie majúce povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike podľa tohto zákona.
§ 7a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Organizácia s medzinárodným prvkom, ktorej bolo povolené zriadenie alebo povolené vyvíjať činnosť alebo mať adresu sídla v Slovenskej republike, je povinná ministerstvu vnútra písomne zaslať do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo všetkých členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 488 Občianskeho zákonníka.
§ 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku.
2)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
Zákon ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.
Zákon SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
3)
Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra vnútra č. 348/1951 Ú. v. (č. 320/1951 Ú. l.) o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.