116/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 10. decembra 1985
o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých v Československej socialistickej republike môže byť zriadená, vyvíjať činnosť alebo mať sídlo organizácia s medzinárodným prvkom.
(2)
Na účely tohto zákona sa organizáciou s medzinárodným prvkom rozumie medzinárodná nevládna organizácia a organizácia cudzích štátnych príslušníkov.
(3)
Podľa tohto zákona môže byť zriadená aj osobitná organizácia na zastúpenie československých záujmov v medzinárodnej nevládnej organizácii.
§ 2
(1)
Organizácia s medzinárodným prvkom môže v Československej socialistickej republike byť zriadená, vyvíjať činnosť a mať sídlo len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosť o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie v Československej socialistickej republike sa podáva Federálnemu ministerstvu vnútra. Žiadateľ o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike pripája k žiadosti návrh dokumentu upravujúceho organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie; organizácia s medzinárodným prvkom, ktorá žiada o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, pripojí k žiadosti dokument upravujúci organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie (ďalej len „stanovy“).
§ 3
(1)
Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí a po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy môže povoliť zriadenie organizácie s medzinárodným prvkom alebo povoliť takej organizácii vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike,
a)
ak jej stanovy, prípadne ich návrh, a jej činnosť nie sú v rozpore s československým právnym poriadkom,
b)
ak je organizácia zriadená ako právnická osoba1) a
c)
ak tomu nebránia iné závažné dôvody.
(2)
Organizácia s medzinárodným prvkom môže popri svojej činnosti vykonávať v Československej socialistickej republike hospodársku činnosť na základe povolenia a za podmienok podľa osobitných predpisov.2)
§ 4
(1)
Ak organizácia s medzinárodným prvkom vyvíja činnosť, ktorá nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 3 ods. 1, môže jej Federálne ministerstvo vnútra pozastaviť činnosť alebo odobrať povolenia vydané podľa § 3 ods. 1.
§ 5
Organizácia cudzích štátnych príslušníkov zriadená podľa § 3 ods. 1 vyvíja činnosť za podobných podmienok ako dobrovoľné organizácie.3)
§ 6
(1)
Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí môže na návrh príslušného ústredného orgánu štátnej správy povoliť zriadenie osobitných organizácií na zastúpenie československých záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách.
(2)
Osobitné organizácie na zastúpenie československých záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách sú socialistickými organizáciami; pre ich vznik, zánik a pre výkon dohľadu nad ich činnosťou platia primerane predpisy o dobrovoľných organizáciách.3)
§ 7
Organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a ktorým bolo vydané podľa doterajších predpisov povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, sa považujú za organizácie majúce povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike podľa tohto zákona.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 488 Občianskeho zákonníka.
§ 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku.
2)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
Zákon ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.
Zákon SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
3)
Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra vnútra č. 348/1951 Ú. v. (č. 320/1951 Ú. l.) o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.