111/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
VYHLÁŠKA
ministerstva obchodu České socialistické republiky
ze dne 25. listopadu 1985
o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
Ministerstvo obchodu České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 56 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (dále jen „zákon“), k provedení § 5 zákona:
§ 1
(1)
Organizace mohou nakupovat zboží v prodejnách provozujících maloobchodní činnost za hotové, pokud výše nákupu za jeden den na jednom zúčtovacím pokladním středisku nepřevýší částku 500,- Kčs.
(2)
Zúčtovacím pokladním střediskem se rozumí pokladna organizace a místo se stálou zúčtovací zálohou na drobná vydání stanovené organizací.
§ 2
Jde-li o nákup zboží, který přesahuje částku 500,- Kčs, předloží organizace písemnou objednávku a uhradí jej bezhotovostně na základě faktury.
§ 3
Organizace může požádat krajský národní výbor o provedení opatření podle § 33 písm. a) zákona v případech, kdy určité druhy zboží potřebuje pro řádné a plynulé zásobení občanů.
§ 4
Zrušuje se vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 10/1966 Sb., o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.
Ministr:

Ing. Jakubík v. r.