110/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 22. novembra 1985,
ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom
Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 2 a § 4 zákona č. 57/1957 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslávskymi občanmi, podľa § 4 a 5 zákona č. 38/1959 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami a podľa § 3 a 5 zákona č. 100/1961 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami:
§ 1
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ministerstva financií č. 192/1959 Ú. v. (Ú. l.) o prevzatí niektorých juhoslovanských cenných papierov československým štátom,
2.
vyhláška Ministerstva financií č. 137/1960 Zb. o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom,
3.
vyhláška Ministerstva financií č. 125/1961 Zb. o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Námestník ministra:

Ing. Kuraň v. r.