102/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
z 13. novembra 1985
o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:
§ 1
Určenie vybraných lesných výrobkov
(1)
Vybrané lesné výrobky sú
a)
výrezy I. až IV. triedy akosti ihličnaté a listnaté, drevo V. triedy akosti ihličnaté a listnaté, výmetová guľatina ihličnatá a listnatá, priemyslová tenčina ihličnatá a listnatá, surové kmene ihličnaté a listnaté,
b)
vianočné stromčeky,
c)
šušky, plody a semená lesných drevín,
d)
semenáčiky, sadenice a odrezky lesných drevín.
(2)
Drevom z vybraných stromov rastúcich mimo lesa sú sortimenty dreva uvedené v odseku 1 písm. a), ktoré vlastník (správca, užívateľ) stromov ponúka organizácii určenej na nákup.
(3)
Ostatné lesné výrobky sú najmä:
a)
drevo VI. triedy akosti ihličnaté a listnaté, tenčina a štiepky,
b)
kôra,
c)
raždie a haluzina,
d)
živica a miazga,
e)
brezové a vrbové prútie, prúty a palice,
f)
lyko,
g)
čalunícka tráva,
h)
imelo.
§ 2
Organizácie oprávnené nakupovať vybrané lesné výrobky
(1)
Vybrané lesné výrobky od užívateľov lesov môžu nakupovať len určené organizácie, ktorými sú:
a)
štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, a to:
Západoslovenské štátne lesy Bratislava,
Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica,
Severoslovenské štátne lesy Žilina,
Východoslovenské štátne lesy Košice,
Štátne lesy Topoľčianky,
Správa Tatranského národného parku Tatranská Lomnica v obvode svojich lesných hospodárskych celkov a v obvodoch lesných hospodárskych celkov, v ktorých vykonávajú odbornú správu lesov,1)
b)
štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Ministerstvom národnej obrany, a to:
Vojenské lesy a majetky n. p. Malacky,
Vojenské lesy a majetky n. p. Pliešovce,
Vojenské lesy a majetky n. p. Kežmarok,
Vojenské lesy a majetky n. p. Kamenica nad Cirochou v obvodoch svojich lesných hospodárskych celkov,
c)
organizácie, ktorým Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky zverilo1) výkon odbornej správy lesov, a to:
Školský lesný podnik Vysokej školy lesníckej a drevárskej Zvolen.
(2)
Drevo zo stromov rastúcich mimo lesa vykupujú na to určené organizácie.2)
§ 3
Organizácie oprávnené dodávať vybrané lesné výrobky
Vybrané lesné výrobky dodávajú odberateľom:
a)
organizácie uvedené v § 2 ods. 1,
b)
organizácie, ktorým bol obmedzený výkon odbornej správy lesov:
Školské lesy Strednej lesníckej školy Banská Štiavnica,
Školské lesy Prešov - Cemjata,
Školské lesy Strednej lesníckej školy Liptovský Hrádok,
Závody všeobecného strojárstva - Zbrojovka Vsetín koncernový podnik - Lesná správa Vsetín,
Chemko n. p. Strážske, okres Michalovce,
Závody ťažkého strojárstva n. p. Dubnica nad Váhom,
Závody všeobecného strojárstva, koncernový podnik, Dubnica nad Váhom,
Lesopoľnohospodársky štátny majetok Ulíč;
tieto organizácie môžu dodávať vybrané lesné výrobky, ak sa dohodnú s určenou organizáciou,
c)
ostatní užívatelia alebo socialistické organizácie po dohode s určenou organizáciou.
§ 4
Organizácia oprávnená na nákup a spracovanie semenných šušiek a plodov, uskladňovanie a dodávku semien lesných drevín
Semenné šušky nakupujú a spracúvajú a semená lesných drevín dodávajú Severoslovenské štátne lesy Žilina.
§ 5
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami môže v odôvodnených prípadoch na prechodnú dobu preradiť niektorý ostatný lesný výrobok medzi vybrané lesné výrobky a naopak.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.
Minister:

Ing. Margetin v. r.
1)
Zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
2)
V Západoslovenskom kraji Drevoindustria n. p. Žilina. V Stredoslovenskom kraji Bučina n. p. Zvolen. Vo Východoslovenskom kraji Bukóza n. p. Vranov.