Chronologický register predpisov ročníka 1985

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1985 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o doplňení vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
2/1985 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
3/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína
4/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Majstrovstvám sveta a Európy v ľadovom hokeji
5/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
6/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
7/1985 Zb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
8/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
9/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
10/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb.
11/1985 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
12/1985 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 159 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
13/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
14/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kultúrnej a vedeckej spolupráci
15/1985 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytu, ve zňení pozdějších předpisů
16/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
17/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku
18/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou
19/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971
20/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky
21/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií
22/1985 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce
23/1985 Zb. Zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve
24/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
25/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke niektorých pracovníkov organizácií stavebnej výroby
26/1985 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytovaní nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
27/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
28/1985 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice
29/1985 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové
30/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
31/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla
32/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému rozmnožovaniu ich zvukových záznamov
33/1985 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
34/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1975 Zb. o advokácii
35/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh
36/1985 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
37/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok
38/1985 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. mája 1985
39/1985 Zb. Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb.
40/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o výsluhovom prídavku v stavebníctve
41/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
42/1985 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
43/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami
44/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov
45/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní záznamov o vzniku a skončení pracovných vzťahov do občianskych preukazov
46/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
47/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov
48/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
49/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát
50/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte
51/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok
52/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
53/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
54/1985 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
55/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci
56/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
57/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky
58/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie
59/1985 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
60/1985 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti
61/1985 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdelávaní pedagogických pracovníků
62/1985 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování příravy mládeže pro povolání a o organizaci střeních odborných učilisť, středních odborných učilisť pro mládež vyžadující zvláštní péči a znláštních odborných učilišť
63/1985 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
64/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
65/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
66/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
67/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955
68/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti
69/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
70/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs
71/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 1000 Kčs
72/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní invalidov (č. 159)
73/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb
74/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku
75/1985 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
76/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
77/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 118/1979 Zb. o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977
78/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 65/1975 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967
79/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/1975 Zb. o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967
80/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 69/1975 Zb. o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
81/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967
82/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci pri výskume, vývoji a výrobe strojov na stavbu koľají, výhybiek a racionalizačných prostriedkov v doprave, ako aj o ich vzájomných dodávkach
83/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach
84/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úpravách pracovného času v rokoch 1986 až 1990
85/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968
86/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1978 Zb. o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971
87/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vydávaní
88/1985 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
89/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí
90/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v trestných veciach
91/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
92/1985 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
93/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
94/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl
95/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
96/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
97/1985 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii zamestnaní
98/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov
99/1985 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov
100/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
101/1985 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
102/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
103/1985 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách
104/1985 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach
105/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe
106/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády z 24. októbra 1985 č. 100/1985 Zb.)
107/1985 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985
108/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb.
109/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov
110/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom
111/1985 Zb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
112/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky štátnom riadení cien
113/1985 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách
114/1985 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986
115/1985 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1986
116/1985 Zb. Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.
117/1985 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízanými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
118/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien
119/1985 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv
120/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
121/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
122/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
123/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
124/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
125/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
126/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
127/1985 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
128/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
129/1985 Zb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
130/1985 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické repuliky na rok 1986
131/1985 Zb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě
132/1985 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č.129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č.143/1961 Sb., o domovní dani
133/1985 Zb. Zákon České národní rady o požární ochraně
134/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom programe rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom
135/1985 Zb. Zásady vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985 schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 31. októbra 1985 č. 289
136/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve
137/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
138/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám
139/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu
140/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva
141/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene sídla Fakulty ochrany štátnych hraníc Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti