94/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 7. září 1984,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou a po projednání s Českým výborem svazu družstevních rolníků podle § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., a podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 138/1982 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb., vyhlášky č. 4/1982 Sb., vyhlášky č. 18/1982 Sb. a vyhlášky č. 142/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 31 odst. 5 zní:
„(5)
Občanům těžce postíženým na zdraví a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, se poskytuje jednorázový peněžitý příspěvek na nákup topné nafty do výše 2500 Kčs ročně, mají-li zavedeno vytápění bytu topnou naftou a není-li vhodné vzhledem k jejich vyššímu věku nebo zdravotnímu stavu požadovat, aby si obstarali jiný druh vytápění bytu. Uvedeným občanům, jejichž věk a zdravotní stav umožňuje, aby si obstarali jiný druh vytápění bytu, se poskytne jednorázový peněžitý příspěvek na zakoupení topných těles do výše 2000 Kčs.“.
2.
V § 31 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6, 7 a 8, které zní:
„(6)
Občanům uvedeným v předchozím odstavci se poskytne při přechodu jejich domácnosti z používání propanbutanového plynu na jiný zdroj energie, s výjimkou topné nafty, jednorázový peněžitý příspěvek na zakoupení topných těles a dalších spotřebičů do výše 2000 Kčs.
(7)
Občanům uvedeným v § 38 odst. 1 a nevidomým může místní národní výbor1) poskytnout s přihlédnutím k jejich příjmům a rodinným a majetkovým poměrům jednorázový peněžitý příspěvek na úpravu bytu až do výše 70 % prokázaných nákladů, nejvýše však do částky 30 000 Kčs.
(8)
Občan, kterému byl poskytnut peněžitý příspěvek podle předchozího odstavce, je povinen neprodleně oznámit místnímu národnímu výboru, který příspěvek poskytl, výměnu, prodej bytu nebo jinou změnu užívacího nebo vlastnického práva k bytu nebo nemovitosti. Místní národní výbor stanoví, zda a jakou částku z poskytnutého příspěvku je tento občan povinen vrátit, pokud od výplaty příspěvku do dne, kdy k takové změně došlo, neuplynulo 10 let.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 9 a 10.“.
3.
V § 37 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
„Občanům, kterým byl státní zdravotní správou zapůjčen vozík pro invalidy nebo o jeho zapůjčení již bylo rozhodnuto, je možno poskytnout jednorázový peněžitý příspěvek na zakoupení mechanického vozíku pro invalidy.“.
4.
§ 42 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
„(3)
Pokud se za podmínek uvedených v § 40 odst. 2 příspěvek poskytne maželu (manželce) nebo dítěti držitele motorového vozidla, kteří nemají vlastní pravidelní příjem, vychází se z příjmu držitele motorového vozidla.“.
5.
Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
㤠44a
Občanu s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí, který je odkázán na individuální dopravu, je možno poskytnout příspěvek na celkovou opravu2) motorového vozidla za podmínek stanovených v § 38 odst. 1 až 3. Příspěvek lze poskytnout jen, nebyl-li v předchozích 5 letech poskytnut příspěvek na zakoupení nebo celkovou opravu motorového vozidla.“.
6.
V § 98 odst. 2 se vypouští věta druhá.
7.
§ 98 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
„(3)
Do částky uvedené v předchozím odstavci se nezapočítávají peněžité příspěvky poskytnuté podle § 31 odst. 5 a 6 a hodnota věcné pomoci poskytnutá sociálně potřebným rodičům s nezaopatřenými dětmi při přechodu jejich domácnosti z používání propanbutanového plynu na jiný zdroj energie, s víjimkou topné nafty.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1984.
Ministr:

Dr. Hamerník v. r.
1)
§ 25 písm. a) bod 2 zákona ČNR č. 129/1975 Sb.
2)
ČSN 30 0033.