73/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1984 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 21. júna 1984
o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 172 ods. 1 a 6 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb., zákona č. 116/1983 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 108/1979 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 15/1982 Zb., č. 78/1982 Zb., č. 141/1983 Zb. a č. 144/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Veta pod § 2 znie:
„K § 10 ods. 1 písm. d) a ods. 5 písm. a) zákona“.
2.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Za dobu štúdia sa považuje aj doba odbornej prípravy v osobitných odborných učilištiach.“.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 2.
3.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Doba štúdia žiaka stredného odborného učilišťa pripravovaného na zamestnanie I. (II.) pracovnej kategórie sa posudzuje ako doba zamestnania tejto pracovnej kategórie, ak sa praktické vyučovanie pravidelne uskutočňuje na pracoviskách alebo v prevádzkach, kde sa vykonáva zamestnanie I. (II.) pracovnej kategórie.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí obdobne aj pre pracujúcich, ktorí sa pripravujú na výkon povolania zaškolením.".6)
4.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „(učebnom)“.
5.
V § 15 ods. 2 sa slová „učebného pomeru a štúdia“ nahrádzajú slovami „sústavnej prípravy na budúce povolanie (§ 25)“.
6.
§ 25 znie:
㤠25
Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie
K § 40 ods. 3 písm. a), § 46 ods. 5 a § 73 ods. 3 zákona
(1)
Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky sa považuje
a)
štúdium na stredných a vysokých školách19) s výnimkou štúdia popri zamestnaní (večerného, diaľkového, externého a pod.), kombinovaného štúdia a štúdia po dobu výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo za trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl a zborov,
b)
odborná príprava v osobitných odborných učilištiach,
c)
príprava na výkon povolania zaškolením,84)
d)
príprava na pracovné uplatnenie vo výcvikových zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 130) a v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.
(2)
Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie podľa predchádzajúceho odseku písm. a) a b) sa začína najskoršie od začiatku školského roka prvého ročníka školy. Ak žiak (študent) začal plniť študijné povinnosti pred týmto dňom, začína sa jeho sústavná príprava na budúce povolanie dňom, keď začal tieto povinnosti plniť.
(3)
Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky sa považuje aj
a)
doba od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku nasledujúceho školského roka, ak dieťa bez prerušenia pokračuje v ďalšom štúdiu,
b)
doba školských prázdnin nadväzujúcich bezprostredne na skončenie štúdia, pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,
c)
doba po skončení posledného ročníka školy do vykonania určenej záverečnej skúšky, najdlhšie však do konca nasledujúceho školského roka, pokiaľ dieťa pred uplynutím tejto doby nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,
d)
iné štúdium alebo výučba, ak je svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia ministerstva školstva republiky postavené na roveň štúdiu na školách uvedených v odseku 1 písm. a).“.
7.
§ 26 znie:
㤠26
Povinná školská dochádzka
K § 40 ods. 3, § 46 ods. 5 a § 73 ods. 3 zákona
Za povinnú školskú dochádzku sa považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na skončenie obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom dieťa dovŕši posledný rok povinnej školskej dochádzky, pokiaľ dieťa v tomto čase nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.“.
8.
Za § 28 sa vkladá nový § 28a, ktorý znie:
㤠28a
K § 46 ods. 6 zákona
Na účely výplaty výchovného sa denný alebo týždenný pobyt dieťaťa v ústave (zariadení) pre starostlivosť o mládež nepovažuje za úplné priame zaopatrenie dieťaťa, ak toto dieťa je aj v pravidelnej starostlivosti rodiča alebo iného oprávneného.“.
9.
Veta nad § 31 znie:
„K § 32 ods. 2, § 46, § 63 ods. 1, § 64 ods. 2 a § 172 ods. 1 písm. b) zákona“.
10.
Za § 31b sa vkladá nový § 31c, ktorý znie:
㤠31c
Zúčtovanie osobitného príspevku baníkov s dávkami dôchodkového zabezpečenia
Ak orgány dôchodkového zabezpečenia priznávajú starobný, invalidný, čiastočný invalidný dôchodok alebo osobný dôchodok za dobu, po ktorú sa poskytoval osobitný príspevok baníkov,85) zúčtujú od 1. septembra 1984 vyplatený príspevok s doplatkom uvedených dôchodkov.“.
11.
V § 37 ods. 1 časť prvej vety za bodkočiarkou znie: „pre určenie hrubých zárobkov žiakov a študentov platí ustanovenie § 60“.
12.
Veta pod nadpisom § 41 znie:
„K § 78 ods. 4 až 6 zákona“.
13.
§ 41 ods. 2 znie:
„(2)
Pri určení náhrady ušlej pracovnej odmeny člena jednotného roľníckeho družstva sa do vlastného príjmu občanov uvedených v § 78 ods. 5 písm. c) a e) zákona nezahŕňajú
a)
prídavky na deti, výchovné a sirotský dôchodok,
b)
štipendiá poskytované podľa príslušných štipendijných predpisov; do vlastného príjmu sa však zahŕňajú štipendiá, ktoré majú povahu náhrady zárobku,
c)
hodnota bezplatného internátneho zaopatrenia a bezplatne poskytovaných jedál a ošatenia podľa predpisov o hmotnom zaopatrení mládeže pripravujúcej sa na budúce povolanie a hodnota naturálií, ktoré sa poskytujú študentom vysokých škôl pri výkone vojenských povinností cez prázdniny,
d)
výživné poskytované na dieťa,
e)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
f)
materský príspevok,
g)
príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti a odmena za výkon pestúnskej starostlivosti,
h)
zárobok za prácu vykonávanú v čase od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku výučby v nasledujúcom školskom roku, ak dieťa pokračuje bez prerušenia štúdia v ďalšom štúdiu na tej istej alebo inej škole, zárobok za prácu v dobe školských prázdnin nadväzujúcich bezprostredne na skončenie štúdia, pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, ako aj zárobok, ktorý mladistvý pripravujúci sa v pracovnom pomere na budúce povolanie získal v dobe svojej dovolenky na zotavenie, a zárobok, ktorý žiak získal v dobe školských prázdnin, ak sa v nasledujúcom školskom roku stane účastníkom denného štúdia,
ch)
zárobok študenta (žiaka) za práce organizované alebo zadané školou alebo po dohode so školskými orgánmi,
i)
príležitostný zárobok za výpomoci alebo za obdobné dočasné práce, ako aj odmena za práce podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.".20)
14.
§ 45 znie:
§ 45
Pracujúci, ktorí sa pripravujú na výkon povolania zaškolením
(1)
Za hrubý zárobok pracujúceho, ktorý sa pripravuje na výkon povolania zaškolením,6) sa považuje suma 1400 Kčs mesačne, pokiaľ skutočný hrubý zárobok z výkonu zamestnania nie je vyšší.
(2)
Ak sa tento pracujúci stal úplne (čiastočne) invalidným následkom pracovného úrazu, považuje sa za hrubý zárobok, pokiaľ je to preňho výhodnejšie, mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v posledných troch kalendárnych mesiacoch pred pracovným úrazom.“.
15.
§ 60 včítane nadpisu znie:
„Žiaci a študenti
§ 60
(1)
Za hrubý zárobok žiaka a študenta sa považuje suma 1400 Kčs mesačne. Ak žiakovi alebo študentovi patrí odmena86) alebo hrubý zárobok zo zamestnania v niektorom mesiaci vyšší, považuje sa za jeho zárobok v tomto mesiaci skutočne dosiahnutý hrubý zárobok (odmena).
(2)
Ak sa žiak alebo študent stal úplne (čiastočne) invalidným následkom pracovného úrazu, považuje sa za jeho hrubý zárobok, pokiaľ je to preňho výhodnejšie, mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v posledných troch kalendárnych mesiacoch pred pracovným úrazom.
(3)
Pracovným úrazom je úraz, ktorý utrpel žiak alebo študent pri vyučovaní alebo v priamej súvislosti s ním; ustanovenie § 27 ods. 1 druhá veta zákona platí obdobne.“.
16.
V § 110 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výchovné nepatrí na dieťa, ktorému sa poskytuje invalidný dôchodok.“.
17.
V § 110 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok“.
18.
V § 124 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok“.
19.
Veta pod nadpisom § 126 znie:
„K § 81 ods. 1 a 2 a § 172 ods. 1 písm. b) zákona“.
20.
§ 126 ods. 2 znie:
„(2)
Príspevok možno poskytovať dieťaťu až do skončenia povinnej školskej dochádzky (§ 26). Potom ho možno poskytovať za podmienok ustanovených v § 40 ods. 3 zákona.“.
21.
§ 127 sa vypúšťa.
22.
V § 129 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „(učebných)".
23.
V § 130 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „učňovskou skúškou alebo inou záverečnou".
24.
V § 131 ods. 1 sa vypúšťa slovo „(učebnom)".
25.
V § 134 ods. 1 slová „ktorých odporučil národný výbor na štúdium" sa nahrádzajú slovami „v súlade s odporučením národného výboru".
26.
V § 136 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a 4".
27.
V § 151 sa vypúšťa ustanovenie písmena e). Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená e) až n).
28.
§ 151 písm. h) znie:
„h)
u žiakov a študentov stredných škôl a osobitných odborných učilíšť a vysokých škôl škola, a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným v § 154 ods. 3 a § 155 ods. 2. V čase, keď žiaci a študenti s výnimkou účastníkov štúdia popri zamestnaní sú zamestnaní v organizácii, vedie záznamy táto organizácia a oznamuje ich na výzvu orgánu dôchodkového zabezpečenia až v prípadnom konaní o dávku dôchodkového zabezpečenia; obdobne na výzvu, ak ide o žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, podáva hlásenie na účely dôchodkového zabezpečenia organizácia, ku ktorej je učilište organizačne pričlenené;“.
29.
V § 154 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „a či pracujúci poberá osobitný príspevok baníkov;85).
30.
§ 154 ods. 3 znie:
„(3)
Ak ide o žiakov a študentov [§ 151 písm. h)], je povinnosť školy podľa odseku 1 splnená, pokiaľ v záznamoch školy sú obsiahnuté údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d), prípadne písm. g) a ďalej začiatok a koniec štúdia; ak bolo štúdium prerušené, predčasne skončené alebo sa v ňom opäť pokračovalo, aj tieto údaje.“.
31.
V § 154 ods. 4 slová „[§ 151 písm. m)]" sa nahrádzajú slovami „[§ 151 písm. l)]".
32.
V § 155 ods. 2 slová „[§ 151 písm. ch)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 151 písm. h)]“.
Čl. II
(1)
Pre žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, s ktorými bola uzavretá učebná zmluva pred 1. septembrom 1984,87) a pre pracujúcich, ktorí sa pred týmto dátumom pripravovali v učebnom pomere, platí, pokiaľ ide o zápočet učebného pomeru ako doby zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie a o zápočet hrubých zárobkov dosiahnutých zo zamestnania v učebnom pomere, doterajšie predpisy. To isté platí, pokiaľ ide o vylúčenie doby učebného pomeru z obdobia, z ktorého sa vypočítava priemerný mesačný zárobok.
(2)
Povinnosti viesť záznamy a podávať hlásenia na účely sociálneho zabezpečenia má u žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, s ktorými bola uzavretá učebná zmluva pred 1. septembrom 1984, organizácia, ktorá so žiakom dojednala učebný pomer; ak výchovu tohto žiaka zabezpečuje iná organizácia,52) je táto organizácia povinná oznámiť všetky potrebné údaje organizácii, s ktorou je tento žiak v učebnom pomere.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.
Minister:

M. Boďa v. r.
19)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.
85)
§ 10 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky č. 21/1982 Zb. a vyhlášky č. 145/1982 Zb.
86)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 93/1979 Zb. o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov.
87)
Účinnosť zákona č. 29/1984 Zb.