7/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 10. februára 1984,
ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:
§ 1
Dodatkový odvod za prekročenie záväzného limitu odberu motorovej a vykurovacej nafty v kalendárnom roku 1983, ktorý sú povinné odvádzať organizácie podliehajúce dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani,1) je splatný najneskoršie do 15. marca 1984.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.
1)
§ 8 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.