67/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 10. februára 1984
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín
Dňa 5. októbra 1983 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XII dňom 5. októbra 1983.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. B. Chňoupek v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,
spravujúc sa prianím ďalej prehĺbiť obojstrannú spoluprácu na úseku karantény a ochrany rastlín,
v snahe zlepšiť ochranu územia svojich štátov pred zavlečením škodlivých činiteľov a obmedziť straty, ktoré vznikajú ich pôsobením,
ako aj uľahčiť vzájomný obchod a výmenu osiva, sadiva a tovaru rastlinného pôvodu,
sa dohodli takto:
Článok I
Na účely tejto Dohody sa škodlivými činiteľmi rozumejú škodcovia a choroby rastlín a buriny uvedené v prílohách tejto Dohody.
Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti svoje prílohy meniť alebo dopĺňať.
Zmeny alebo doplnky budú oznámené príslušným orgánom druhej zmluvnej strany a nadobudnú platnosť 60 dní po tomto oznámení.
Článok II
Príslušné orgány zmluvných strán si budú každoročne, najneskoršie do 1. apríla, vymieňať informácie o výskyte a miestach rozšírenia škodlivých činiteľov v uplynulom roku, ako aj o vykonaných opatreniach na zamedzenie ich rozšírenia a na ich kynoženie.
Článok III
Zmluvné strany zabezpečia, aby ich príslušné orgány a organizácie dodržiavali pri vývoze a prievoze osiva, sadiva a tovaru rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci rastlinolekárskej prehliadke“) z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany právne predpisy o karanténe a ochrane rastlín štátu druhej zmluvnej strany.
Článok IV
Zmluvné strany sa dohodli, že pri vývoze tovaru podliehajúceho rastlinolekárskej prehliadke na územie štátu druhej zmluvnej strany budú sa ako obaly zásielok používať hobliny, piliny, papier, umelé látky a iné materiály, ktorými sa škodliví činitelia nemôžu preniesť a ktoré musia byť zbavené zeminy; seno, slama, plevy, lístie a iné rastlinné materiály sa nebudú používať.
Dopravné prostriedky používané pri preprave tovaru podliehajúceho rastlinolekárskej prehliadke na územie štátu druhej zmluvnej strany musia sa starostlivo vyčistiť a podľa potreby vydezinfikovať.
Článok V
Každá zásielka tovaru podliehajúceho rastlinolekárskej prehliadke vyvážaná z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany musí byť vybavená rastlinolekárskym osvedčením, vydaným orgánom ochrany rastlín a potvrdzujúcim, že tovar je zbavený škodlivých činiteľov, považovaných v štáte dovozcu za škodlivé.
Príslušné orgány zmluvných strán majú aj naďalej právo určiť na kúpu jednotlivých zásielok dopĺňajúce rastlinolekárske podmienky.
Článok VI
Vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia sa nedotýka práva zmluvných strán vykonávať rastlinolekársku prehliadku zásielok tovaru podliehajúceho rastlinolekárskej prehliadke podľa predpisov o karanténe a ochrane rastlín ich štátov.
Rastlinolekárska prehliadka v pohraničných miestach ochrany rastlín sa musí vykonať bezodkladne po privezení tovaru podliehajúceho rastlinolekárskej prehliadke.
Príslušné organizácie zmluvných strán majú právo vrátiť vývozcovi vývozný tovar podliehajúci rastlinolekárskej prehliadke v prípade, že sa pri rastlinolekárskej prehliadke v pohraničnom mieste krajiny dovozcu zistia škodlivé činitele a nebude ich možno v súlade s predpismi o karanténe a ochrane rastlín ich štátu asanovať.
Článok VII
Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom v prípade potreby podľa svojich možností poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc pri karanténe a ochrane rastlín podľa vzájomného dohodnutia.
Článok VIII
Príslušné orgány zmluvných strán si budú
a)
vymieňať zákony a iné právne predpisy týkajúce sa karantény a ochrany rastlín, a to najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa ich vydania,
b)
navzájom podávať správy o odborných časopisoch, monografiách a dôležitých publikáciách z úseku karantény a ochrany rastlín, vydaných v ich krajine.
Článok IX
Pri vývoze, dovoze a prievoze tovaru podliehajúceho rastlinolekárskej prehliadke z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie alebo cez územie štátu druhej zmluvnej strany môže sa po obojstrannom súhlase vykonávať spoločná rastlinolekárska prehliadka tohto tovaru a dopravných prostriedkov tak v pohraničných miestach ochrany rastlín jednej zmluvnej strany, ako aj vo vnútrozemí.
Pri vykonávaní spoločnej rastlinolekárskej prehliadky pracovníci orgánov ochrany rastlín sa budú spravovať právnymi predpismi a metódami platnými v ich štáte.
Prijímajúca strana zabezpečí služobnú miestnosť, optické zariadenie, laboratórne potreby a iné pomôcky nevyhnutné na vykonávané práce a ďalej zabezpečí dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce.
Postup a ďalšie podmienky rastlinolekárskych prehliadok vymedzia príslušné orgány v osobitnom dohovore pre každý jednotlivý prípad.
Článok X
Na riešenie praktických otázok spojených s vykonávaním tejto Dohody budú príslušné orgány zmluvných strán v prípade potreby konať spoločné porady.
Porady sa budú konať striedavo v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík. Dátum a miesto konania porady sa určia po vzájomnej dohode.
Náklady na cestovné a pobyt svojich predstaviteľov znáša vysielajúca strana.
Článok XI
Príslušné orgány zmluvných strán, ktoré budú koordinovať plnenie tejto Dohody, sú
- z československej strany Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a
- zo sovietskej strany Ministerstvo poľnohospodárstva ZSSR.
Príslušné orgány zmluvných strán budú pri plnení tejto Dohody v priamom styku a môžu k nej uzavierať vykonávacie dohovory.
Článok XII
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.
Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa bude obnovovať vždy na ďalšie päťročné obdobia, ak ju jedna zmluvná strana nevypovie najneskoršie rok pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.
Dané v Moskve 5. októbra 1983 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Miroslav Toman CSc. v. r.

minister poľnohospodárstva a výživy ČSSR

Za vládu Zväzu sovietskych socialistických republík:

Valentin Karpovič Mesjac v. r.

minister poľnohospodárstva ZSSR
Príloha Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín z 5. októbra 1983
ZOZNAM karanténnych činiteľov Československej socialistickej republiky
SKUPINA A
Mykoplazmy, rickettsie, vírusy
Zlaté žltnutie viniča1) Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Drobnoplodosť jablone1) Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba viniča1) Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Vírus skorého hnednutia hrachu (osivo) Pea early browning virus
Vírus krúžkovitosti maliny1) Raspberry ring spot virus
Vírus krúžkovitosti rajčiakov (osivo) Tomato ring spot virus
Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiakov (osivo rajčiakov a sadenice maliny) Tomato black ring virus
Vírus drobnoplodosti čerešne1) Cherry little cherry virus
Vírus „moptop" zemiakov Potato mop top virus
Vírus mozaiky broskyne1) (americký) Peach mosaic virus (american)
Vírus prúžkovej mozaiky slivky (americký)1) Plum line pattern virus (american)
Vírus zlatožilkovej mozaiky broskyne1) Peach golden net
Vírus prúžkovitosti jačmeňa (osivo) Barley stripe mosaic virus
Vírus zvinutky čerešne1) Cherry leaf roll virus
Vírus plytkej vráskavosti kmeňa slivky1) Prunus stem pitting virus
Vretenovitosť zemiakov (hľuzy) Potato spindle tuber „virus"
Vírus zakrpatenosti chryzantém (rastliny) Chrysanthemum stunt virus
Vírus žltej zakrpatenosti zemiakov (hľuzy) Potato yellow dwarf virus
Vírus žltačky broskyne1) Peach yellow virus
Vírus žltnutia žiliek zemiakov (hľuzy) Potato vein yellowing virus
Infekčné vädnutie ruže1) Rose wilt disease
Baktérie
Baktériová krúžkovitosť zemiakov (hľuzy) Corynebacterium sepedonicum Spieck. et Kotth
Baktériová rakovina kôstkovín Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Bakterióza pelargónie Xanthomonas pelargonii (Brown) - Starr et Burkholder
Baktériová rakovina topoľov Aplanobacterium pupuli Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Baktériová škvrnitosť rajčiakov (semená) Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Baktériová spála jadrovín Erwinia amylovora (Bur.) Win. et al.
Baktériové vädnutie kukurice (osivo) Bacterium stewarti E. F. Smith
Baktériové vädnutie rajčiakov (osivo a rastliny) Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen
Mykózy
Askochytóza chryzantém Ascochyta chrysanthemi Stev.
Biela hrdza chryzantém Puccinia horriana Henn.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu Polyspora lini Laff.
Odumieranie dubov Endoconidiophora fagacearum Br.
Odumieranie borovice Scleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina zemiakov Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého gaštana Endothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topoľov (odrezky) Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Škvrnitosť listov topoľa Marssonina brunnea Magn.
Sneť zakrpatená na pšenici (osivo) Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukurice (osivo) Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švajčiarska sypavka douglasky Phaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Vysýchanie borovice Scirrhia pini Funk et Parker
Verticiliové vädnutie chryzantém Verticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora fragariae Hickmann
Háďatká*)
Háďatko jahodové (sadenice) Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďatko na sadeniciach jahody Aphelenchoides besseyi Christie
Háďatko na sadive zemiakov Ditylenchus destructor Th.
Háďatko zemiakové Heterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďatká koreňové (okrasné rastliny) Meloidogyne spp.
Hmyz
Črvotoč tabakový Lasioderma sericorne F.
Pakôrnik obilný Rhizopertha dominica F.
Chrústovec japonský Popilia japonica Newm.
Psota zemiaková Phthorimaea operculella Zell.
Obaľovač klinčekový Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaľovač východný Laspevresia molesta Busk.
Štítnička japonská Leucaspis japonica Cockll*)
Štítnička nebezpečná (vegetatívne časti rastlín) Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
Rušníci Trogoderma spp.
Vrtivka jabloňová Rhagoletis pomonella Walsch.
Zrniarky Acanthoscelides spp.
Calosobruchus spp.
Byľomor chryzantémový Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Buriny (v osive)
Ambrózia palinolistá Ambrosia artemisifolia L.
Ambrózia trojklaná Ambrosia trifida L.
Bar Fáberov Setaria faberi Herr.
Ostrokvet Cenchrus tribuloides L.
Cirok halebský Sorgum halepense (L.) Pers.
Huľavník povolžský Sisymbrium volgense MB.
Aktroptilón plazivý Actroptilon repens (L.) DC.
Kukučina Cuscuta spp.
Láskavce (okrem ohnutého) Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Locikovník tatársky Lagedium tataricum C. M. A.
Abutilón Theophrastov Abutilon theophrastii Med.
Ivy Iva axillaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Psiarka poľná Alopecurus mvosuroides Huds.
Zárazy Orobanche spp.
SKUPINA B
Mykoplazmy, rickettsie, vírusy
Proliferácia jablone1) Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumieranie hrušky1) Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat čiernej ríbezle1) Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza viniča1) Grapevine necrosis (Rickettsia)
Vírus lemovania žiliek viniča1) Grapevine veinbanding virus
Vírus zelenoškvrnitej mozaiky uhorky (osivo) Cucumber green mottle mosaic virus
Vírusová mozaika topoľa na odrezkoch Poplar mosaic virus
Vírus zvinutky viniča1) Grapevine leaf roll virus
Vírus šarky na slivke1) Plum pox virus
Vírus roncetu viniča1) Grapevine fan-leaf virus
Vírus vráskavosti dreva viniča1) Grapevine rugose wood virus
Vírus zakrpatenosti maliny1) Raspberry bushy stunt virus
Vírus kučeravosti listov maliny Raspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvetosť jahody (sadenice) Strawberry green petal
Vírus lemovania žiliek jahody (sadenice) Strawberry veinbanding virus
Baktérie
Baktériová spála sóje (osivo) Pseudomonas glycinae Coerper
Žltá hniloba hyacintov Xanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)
Mykózy
Uškatosť azaliek Exobasidium japonicum Shir.
Septorióza ľanu (osivo) Mycosphaerella linorum (Wr.)
Háďatká*)
Háďatká na koreňoch sadeníc jahody Longidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďatko zhubné (osivo, sadivo) Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďatká na sadeniciach viniča Xyphinema index Thorne et Allen
Roztoče
Roztočík jahodový (sadenice, sadivový materiál) Steneotarsonemus pallidus (Banks)
Roztoče Acarus spp., Tyroglyphus spp., Tyrophagus spp., Glyciphagus spp.
Hmyz
Kožiarovité Dermestidae
Plocháčovité Cryptolectes spp.
Oryzaephilus spp.
Blyskáčiky Carpophilus spp.
Mravec farao Monomorium pharaonis L.
Fyloxéra viničová Viteus vitifolii Fitsch
Potemníky Tribolium spp.
Spriadač americký (lesné a ovocné stromy) Hyphantria cunea Drury
Štítnička nebezpečná (plody) Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtivka ovocná Ceratitis capitata Wiedmann
Vijačka papriková Plodia interpunctella Hbn.
Vijačky Ephestia spp.
a)
Posudzujú sa živí škodcovia vo všetkých vývojových štádiách. U škodcov označených v texte *) sa posudzujú živí i mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiach.
b)
Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
c)
Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.
ZOZNAM
karanténnych činiteľov Zväzu sovietskych socialistických republík
Škodcovia:
1. Американская белая бабочка - Hyphantria cunea Drury
2. Средиземноморская плодовая муха - Ceratitis capitata Wied.
3. Широкохоботный амбарный долгоносик - Caulophilus latinasus Say.
4. Калифорнийская шитовка - Quadraspidiotus perniciosus Comst.
5. Колорадский картофельный жук - Leptinotarsa decemlineata Say.
6. Филлоксера - Viteush vitifolii Fitch.
7. Капровый жук - Trogoderma granarium Ev.
8. Четырехпятнистая зерновка - Callosobruchus maculatus Farb.
9. Восточная плодожорка - Grapholitha molesta Busck.
10. Персиковая плодожорка - Carposina sasakii Mats.
11. Яблонная златка - Agrilus mali Mats.
12. Картофельная моль - Phthorimaea operculella Zell.
Choroby:
13. Аскохитоз хризантем - Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar. et Gull.
14. Пасмо льна - Mycosphaerella linorum Woll.
15. Рак картофепя - Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.
16. Картофельная нематода (золотистая) - Globodera rostochiensis (Woll.) M. et St.
17. Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone)
18. Ожог плодовых деревьев - Erwinia amylovora (Burrill) Com. S.A.B.
19. Южные гельминтоспориозы кукурузы - Cochliobolus heterostrophus (Drechsl.) Drechsl. (Helminthosporium maydis Nisikado et Miyake) paca T
20. Бактериальный вилт гвоздики - Pseudomonas caryophylli Starr and Burkholder
21. Белая ржавчина хризантем - Puccinia horiana Henn.
Buriny:
22. Паслен колючий (клювовидный) - Solanum rostratum Dun.
23. Паслен трехцветковый - Solanum triflorum L.
24. Повилики - Cuscuta sp. sp.
25. Амброзия полыннолистная - Ambrosia artemisiifolia L.
26. Ценхрус якорцевый - Cenchrus tribuloides L.
27. Амброзия трехраздельная - Ambrosia trifida L.
28. Горчак розовый - Acroptilon repens D. C.
29. Подсолнечники - Helianthus sp. sp.
30. Паслен каролиский - Solanum carolinense L.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
1)
Pri škodcoch označených v texte1) sa posudzuje výskyt na škôlkárskom materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká)