Predpis bol zrušený predpisom 386/1997 Z. z.

6/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1984 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 9. novembra 1983
o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a so Slovenskou odborovou radou ustanovuje podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce:
§ 1
(1)
Vyhláška upravuje organizáciu a riadenie výchovy a vzdelávania pracovníkov v socialistických organizáciách1) (ďalej len „organizácie“) a dozor nad uskutočňovaním tejto výchovy a vzdelávania.
(2)
Výchova a vzdelávanie pracovníkov v organizáciách (ďalej len „vzdelávanie pracovníkov“) je súčasťou československej výchovno-vzdelávacej sústavy; zahŕňa v súlade s celospoločenskými potrebami a rozvojom organizácií prípravu pracovníkov na určité pracovné alebo odborné činnosti, zvyšovanie a rozširovanie ich kvalifikácie.
Organizácia a realizácia vzdelávania pracovníkov
§ 2
(1)
Vzdelávanie pracovníkov sa realizuje plánovite v skupinách podľa účelu prípravy.
(2)
Hlavné druhy vzdelávania sú
a)
zaškolenie na vykonávanie technologicky jednoduchých činností povolania s použitím jednoduchých pomôcok a nástrojov,
b)
adaptačný proces na rozširovanie vedomostí o ďalšie poznatky a praktické skúsenosti na úspešné vykonávanie práce,
c)
príprava osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou na vykonávanie práce,
d)
účelová príprava, ktorá je zameraná na získanie a doplnenie vedomostí a zručností potrebných na vykonávanie práce vo vymedzenej pracovnej oblasti a odrážajúca rozvoj vedy a techniky,
e)
špecializačná príprava, ktorá je určená na získanie špeciálnych vedomostí a zručností,
f)
periodické obnovovanie a preskúšavanie spôsobilosti na vykonávanie povolaní alebo funkcií podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Súčasťou vzdelávania pracovníkov je oboznamovanie sa s pravidlami bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce a požiarnej ochrany.
§ 3
(1)
Vzdelávanie pracovníkov sa uskutočňuje
a)
v organizácii,
b)
vo výchovno-vzdelávacom zariadení (ústav, inštitút alebo výchovno-vzdelávacie stredisko)
1.
organizácie, s ktorou je pracovník v pracovnom pomere alebo inom podobnom pracovnom vzťahu, alebo jej nadriadeného orgánu,
2.
inej organizácie alebo jej nadriadeného orgánu (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“), ktorých poslaním je výchovná, vzdelávacia, metodická, prípadne poradenská, expertízna, informačná alebo výskumná činnosť.
(2)
Organizácia a vzdelávacie zariadenie spolupracuje pri zabezpečovaní vzdelávania pracovníkov s inými organizáciami, so školami, školskými a inými vzdelávacími zariadeniami,3) s orgánmi Revolučného odborového hnutia a ďalšími spoločenskými organizáciami.
(3)
Ústredné orgány oznamujú Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zriadenie a zrušenie vzdelávacích zariadení.
§ 4
(1)
Vzdelávanie pracovníkov, ktoré je spojené s overovaním získaných vedomostí a zručností, uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho projektu.
(2)
Vzdelávací projekt obsahuje najmä cieľ, obsah, dĺžku, zloženie účastníkov vzdelávania, formy a metódy, organizačné a materiálne zabezpečenie, spôsob zakončenia a overenie získaných vedomostí vzdelávaných pracovníkov.
(3)
Dokladom o overení vedomostí a zručností získaných pri vzdelávaní pracovníkov [§ 2 ods. 2 písm. a), c) - f)] je osvedčenie, ktoré vydáva vzdelávacie zariadenie, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak.4)
§ 5
Lektori a inštruktori
(1)
Lektori a inštruktori (ďalej len „lektori“), ktorí pedagogicky pôsobia vo výchovno-vzdelávacom procese, musia spĺňať spoločenské, odborné a pedagogické predpoklady.
(2)
Za výber lektorov, ich pedagogickú prípravu a ďalšie vzdelávanie zodpovedá vzdelávacie zariadenie, prípadne organizácia.
(3)
Odmeňovanie lektorov upravujú osobitné predpisy.5)
Riadenie vzdelávania pracovníkov
§ 6
Organizácia
a)
spracúva programy a plány vzdelávania svojich pracovníkov, rozbory ich kvalifikačnej štruktúry, vzdelávacie projekty pre pracovníkov, ktorých školí vo vlastnej pôsobnosti, a plány činnosti vzdelávacích zariadení,
b)
zabezpečuje a realizuje prípravu a zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov, kádrové, materiálne a finančné zdroje pre ich vzdelávanie, využívanie pokrokových metód vo výučbe zamestnancov a zavádzanie modernej vyučovacej techniky a výmenu skúseností zo vzdelávania pracovníkov.
§ 7
Orgán nadriadený organizácii
a)
usmerňuje spracúvanie programov a plánov vzdelávania pracovníkov podriadených organizácií,
b)
riadi vlastné vzdelávacie zariadenia,
c)
zabezpečuje pedagogicko-metodické, kádrové a materiálne podmienky výučby a výmenu skúseností zo vzdelávania pracovníkov medzi organizáciami,
d)
vykonáva dozor nad vzdelávaním pracovníkov.
§ 8
(1)
Vzdelávanie pracovníkov metodicky riadi príslušný ústredný orgán.
(2)
Koordináciu metodického riadenia, výmenu skúseností a výskum v oblasti vzdelávania pracovníkov zabezpečuje ministerstvo školstva.
§ 9
Dozor nad vzdelávaním pracovníkov
Vykonávanie dozoru sa zameriava najmä na
a)
plnenie plánu vzdelávania pracovníkov,
b)
úroveň, účinnosť, efektívnosť a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti,
c)
dodržiavanie právnych predpisov a iných opatrení v oblasti vzdelávania pracovníkov,
d)
posúdenie spoločenskej, pedagogickej a odbornej úrovne lektorov,
e)
riadenie vzdelávacieho zariadenia a utváranie priaznivých materiálno-technických podmienok pre jeho činnosť,
f)
zabezpečovanie a využívanie didaktickej techniky a učebných pomôcok,
g)
spoluprácu so školami a inými vzdelávacími zariadeniami,
h)
utváranie podmienok pre vzdelávanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou.
Záverečné ustanovenie
§ 10
(1)
Ustanovenie uvedené v § 2 ods. 2 tejto vyhlášky sa nevzťahuje na pracovníkov, ktorých ďalšie vzdelávanie upravujú osobitné predpisy.6)
(2)
Ústredné orgány oznámia do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky ministerstvu školstva, ktoré vzdelávacie zariadenia sú zriadené v ich pôsobnosti.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1984.
Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.
2)
Napríklad: vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov, úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 11 446/74 o pravidelnom opakovanom preskúšavaní žeriavnikov a viazačov pracujúcich s cestnými výložníkovými žeriavmi alebo so železničnými koľajovými výložníkovými žeriavmi (reg. v čiastke 15/1974 Zb.).
3)
Napríklad: § 10 zákona SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.
4)
Napríklad: úprava Ministerstva dopravy a spojov o zváračských skúškach v odvetví železničnej dopravy (reg. v čiastke 58/1962 Zb.).
5)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 120/1981 Zb. o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.
6)
Napríklad: vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve, zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov, vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 40/1977 Zb. o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedecko-technických pracovníkov, § 63 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení vyhlásenom pod č. 35/1983 Zb.