58/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1984 do 31.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
z 20. júna 1984,
ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti sa mení takto:
1.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
2.
§ 21 znie:
㤠21
Vláda Československej socialistickej republiky môže v súlade s dlhodobým programom spoločenskej starostlivosti o deti, o ktoré nie je inak náležite postarané, zvyšovať sumy príspevku pre dieťa a odmeny pestúna podľa tohto zákona.“.
3.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „a o jeho vlastný príjem“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.