57/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1984 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 20. júna 1984
o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného a zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo „umelcov“ vkladajú tieto slová: „občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru“.
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena e). Doterajšie ustanovenie písmena f) sa označuje ako ustanovenie písmena e).
3.
V § 10 ods. 2 sa slová „okrem pracovných príjmov nemá inak zabezpečenú obživu a ani nežije“ nahrádzajú slovami „ak nežije“.
4.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej osoby“.
5.
§ 18 ods. 2 znie:
„(2)
Po skončení povinnej školskej dochádzky sa dieťa považuje za nezaopatrené, najdlhšie však do dovŕšenia 26 rokov, ak
a)
sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom alebo
b)
sa nemôže pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo
c)
pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo je schopné sa naň pripravovať len za mimoriadnych podmienok alebo
d)
pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav je neschopné vykonávať sústavné zamestnanie alebo by vykonávanie takého zamestnania vážne zhoršilo jeho zdravotný stav.“.
6.
§ 19 znie:
㤠19
Prídavky podľa tohto zákona nepatria na dieťa, na ktoré patrí výchovné k dôchodku alebo ktorému sa poskytuje invalidný dôchodok.“.
7.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok“.
8.
V § 25 ods. 2 sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa.
9.
§ 31 sa vypúšťa.
10.
V § 35 sa vypúšťa ustanovenie písmena b). Doterajšie ustanovenie písmena c) sa označuje ako ustanovenie písmena b).
11.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „ktoré príjmy sa zahŕňajú do vlastného príjmu dieťaťa,“.
Čl. II
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 89/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 3 písm. b) sa za slovo „umelcov“ vkladajú tieto slová: „občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru“.
2.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťa ustanovenie písmena f). Doterajšie ustanovenie písmena g) sa označuje ako ustanovenie písmena f).
3.
V § 24 sa slová „okrem pracovných príjmov nemá inak zabezpečenú obživu a ani nežije“ nahrádzajú slovami „ak nežije“.
4.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej osoby".
5.
§ 31 ods. 2 znie:
„(2)
Po skončení povinnej školskej dochádzky sa deti uvedené v predchádzajúcom odseku považujú za nezaopatrené, najdlhšie však do dovŕšenia 26 rokov, ak
a)
sa sústavne pripravujú na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom alebo
b)
sa nemôžu pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo
c)
pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav sú neschopné sa sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo sú schopné sa naň pripravovať len za mimoriadnych podmienok alebo
d)
pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav sú neschopné vykonávať sústavné zamestnanie alebo vykonávanie takého zamestnania by vážne zhoršilo ich zdravotný stav.“.
6.
§ 32 včítane nadpisu znie:
㤠32
Vylúčenie nároku
Prídavky na deti sa neposkytujú na deti družstevníka, na ktoré patrí výchovné k dôchodku alebo ktorým sa poskytuje invalidný dôchodok.“.
7.
V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok".
8.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
9.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ochranná lehota zaniká odo dňa vzniku nároku z nemocenského poistenia, príp. zabezpečenia podľa iných predpisov alebo odo dňa, od ktorého sa poskytuje starobný alebo invalidný dôchodok.“.
10.
V § 142a sa vypúšťa ustanovenie písmena b). Doterajšie ustanovenie písmena c) sa označuje ako ustanovenie písmena b).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.