42/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1984 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 28. marca 1984,
ktorou sa menia vlečkové podmienky
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:
Čl. I.
Vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení vyhlášok č. 111/1966 Zb. a č. 2/1980 Zb. sa mení takto:
1.
v § 5 ods. 3 a v § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo „nehoda“ nahrádza pojmom „nehodová udalosť“;
2.
v § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b), doterajšie písmeno c) a d) sa označuje ako písmeno b) a c);
3.
v § 6 ods. 3 sa sumy „400“ nahrádzajú sumami „1 200“, suma „100“ sumou „400“ a suma „50“ sumou „200“;
4.
v § 7 ods. 2 sa za slová „správca prevádzky“ vkladá slovo „vlečky“;
5.
v § 8 ods. 3 sa slová „vozňových zásielok (TVZ)“ nahrádzajú slovami „vlečkových výkonov (TR 62)“;
6.
v § 12 ods. 1 sa slová „sadzobníka vlečkových poplatkov, ktorý vydá Ministerstvo dopravy ako tarifu“ nahrádzajú slovami „Tarify vlečkových výkonov (TR 62)“;
7.
v § 12 sa vypúšťa odsek 2, doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2;
8.
v § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „obstarávať cudzie prepravné potreby, t. j. za odplatu“.
Čl. II.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.
Minister:

Ing. Blažek v. r.