4/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 29. decembra 1983,
ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení" na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 8 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení“ na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení.1)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.
1)
Nový predmet podnikania podniku zahraničného obchodu Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení, určil minister zahraničného obchodu rozhodnutím z 29. decembra 1983.