38/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
1.
v zákone č. 45/1983 Zb. – úplné znenie Hospodárskeho zákonníka ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov,
a)
v českom vydaní,
b)
v slovenskom vydaní a
2.
v zákone č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive, v českom vydaní
1.a) § 17 ods. 2 prvá časť vety za bodkočiarkou má správne znieť: „pro jejich právní úkony a závazkové vztahy platí obdobně ustanovení tohoto zákona a jiných právních předpisů, týkající se socialistických organizací.“;
§ 64 ods. 2 druhá časť vety až po prvú čiarku má správne znieť: „Organizační jednotky státní organizace vystupující svým jménem v hospodářských vztazích,“;
§ 153 ods. 5 má správne znieť: „Byla-li dohodnuta cena vyšší, než jaká je přípustná podle cenových předpisů, platí za dohodnutou cena nejvýše přípustná.“;
§ 171 ods. 3 prvá veta má správne znieť: „Výrobky, které nebyly dodány ani do konce roku, v němž měly být podle smlouvy dodány, je dodavatel povinen dodat v následujícím roce.“;
§ 215 ods. 2 prvá veta až po čiarku má správne znieť: „Jestliže odběratel sdělil předepsané údaje pro včasné materiálové a výrobní zajištění a nevystavil dodávkový příkaz nebo neuzavřel smlouvu o dodávce výrobků,“;
v prehľade Hospodárskeho zákonníka na str. 309 v tretej časti, druhej hlavy má paragrafovanie správne znieť: „§ 94–96“;
1.b) § 171 ods. 3 prvá veta má správne znieť: „Výrobky, ktoré neboli dodané ani do konca roka, v ktorom mali byť podľa zmluvy dodané, je dodávateľ povinný dodať v nasledujúcom roku.“.
2.
§ 14 odst. 1 časť vety za hranatou zátvorkou má správne znieť: „a její kinetická energie dosahuje...“.
Redakcia