Predpis bol zrušený predpisom 279/1993 Z. z.

32/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991 do 25.11.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 2. apríla 1984,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „základných deväťročných škôl“.
2.
V § 11 ods. 2 a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo základnej deväťročnej školy“.
3.
V § 26 sa vypúšťajú slová „do základnej deväťročnej školy“.
4.
V § 27 sa vypúšťajú slová „základnej deväťročnej školy“.
5.
Za § 31 sa vkladá piaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„PIATY DIEL
PRÍPRAVA NA PRACOVNÉ UPLATNENIE OBČANOV SO ZMENENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU
§ 31a
(1)
Funkciu školských výchovných zariadení plnia aj zariadenia sociálnej starostlivosti, v ktorých sa občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytuje vzdelanie a výcvik na vhodné pracovné uplatnenie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení; tieto zariadenia môžu plniť aj funkciu strediska praktického vyučovania.4)
(2)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ministerstvo školstva ustanovujú všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vzdelávaní a výcviku v týchto zariadeniach.“.
6.
V § 32 sa vypúšťajú slová „základným deväťročným školám".
7.
V §33 sa za slová „okresné pedagogicko-psychologické poradne" dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová „mestské pedagogicko-psychologické poradne".
8.
V §34 sa vypúšťajú slová „základné deväťročné školy".
9.
Za §35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Mestská pedagogicko-psychologická poradňa
Mestská pedagogicko-psychologická poradňa plní úlohy okresnej pedagogicko-psychologickej poradne v územnom obvode mestského národného výboru.“.
10.
V § 36
v odseku 1 sa za slovo „problémy" vkladajú slová „detí a" a za slová „okresným pedagogicko-psychologickým poradniam" sa vkladajú slová „a mestským pedagogicko-psychologickým poradniam",
v odseku 2 sa za slová "okresných pedagogicko-psychologických poradní" vkladajú slová "a mestských pedagogicko-psychologických poradní".
11.
V §37 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na základných deväťročných školách".
12.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Mestské pedagogické stredisko
Mestské pedagogické stredisko plní úlohy okresného pedagogického strediska v územnom obvode mestského národného výboru.“.
13.
V § 38
v odseku 1 sa na konci pripájajú slová „a mestských pedagogických stredísk",
v odseku 3 sa za slová „okresných pedagogických stredísk" vkladajú slová „a mestských pedagogických stredísk".
14.
V § 41
v odseku 2 sa za slová „okresné strediská školského stravovania" dopĺňa čiarka a vkladajú slová „mestské strediská školského stravovania",
sa pripája odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Mestské stredisko školského stravovania plní v územnom obvode mestského národného výboru úlohy okresného strediska školského stravovania.“.
15.
V § 45
v odseku 5 sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a pripájajú slová „ako aj pokusné overovanie ďalších školských zariadení.",
za odsek 5 sa pripájajú odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom určí školské zariadenia, v ktorých majú pedagogickí pracovníci postavenie učiteľa.
(7)
Ministerstvo školstva môže určiť druhy školských zariadení, ktoré možno zlučovať a aké bude ich organizačné postavenie; o zlučovaní týchto školských zariadení rozhoduje krajský národný výbor so súhlasom národných výborov, ktoré školské zariadenia zriadili.“.
Čl. III
Zrušuje sa položka č. 25 prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.
Čl. IV
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby vyhlásilo v Zbierke zákonov úplné znenie
1.
zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných neskoršími zákonmi,
2.
zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984 okrem Čl. I bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia zákona.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
4)
§ 10 ods. 3 a 4 zákona o národných výboroch.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 36/1983 Zb.) a § 61 školského zákona.
6)
§ 34 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
7)
§ 37 školského zákona.
7a)
§ 41 školského zákona.
8)
§ 52 ods. 2 a § 62 ods. 1 školského zákona.
9)
§ 14 a § 61 ods. 2 školského zákona.
9a)
§ 30 ods. 3 a § 32 ods. 4 školského zákona.
9b)
§ 61 ods. 2 školského zákona.
9c)
§ 19 ods. 2 školského zákona.
9d)
§ 61 ods. 1 školského zákona.
14a)
§ 20 ods. 2 školského zákona.
16a)
§ 3 školského zákona.
16b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).