27/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
ZÁKON
z 21. marca 1984,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 druhá veta znie:
„Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravnej sústavy a s ohľadom na ochranu životného prostredia.“.
2.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Výstavba a prestavba pozemných komunikácií sa vykonáva na základe národohospodárskych plánov. Výstavbu a prestavbu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií plánujú cestné správne orgány, výstavbu a prestavbu účelových komunikácií plánujú organizácie, ktoré ich majú v správe.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „územných plánov rajónov a sídlisk“ nahrádzajú slovami „územnoplánovacia dokumentácia“.
4.
§ 3 včítane nadpisu znie:
㤠3
Cestné správne orgány
(1)
Štátnu správu vo veciach pozemných komunikácií vykonávajú cestné správne orgány, ktorými sú Federálne ministerstvo dopravy, ústredné orgány štátnej správy vo veciach dopravy republík a národné výbory všetkých stupňov.1)
(2)
Federálnemu ministerstvu dopravy patrí výkon štátnej správy vo veciach diaľníc.
(3)
Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy republík patrí
a)
určiť hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva včítane organizačnej štruktúry a riadenia,
b)
zabezpečovať stavebno-technické vybavenie cestnej siete podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
c)
rozhodovať o zaradení novobudovaných ciest do cestnej siete, o ich preraďovaní, prípadne vyraďovaní z tejto siete, ako aj o preraďovaní miestnych komunikácií a účelových komunikácií do tejto siete,
d)
určovať triedy jednotlivým cestným ťahom,
e)
zriaďovať a viesť ústrednú evidenciu ciest,
f)
zabezpečovať podklady potrebné na povoľovanie prepravy predmetov a vozidiel s celkovou hmotnosťou vyššou ako 60 ton medzi krajmi, najmä navrhovať krajským národným výborom vhodné trasy pre tieto prepravy; trasy, ktoré presahujú územie Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, navrhovať vždy vo vzájomnej spolupráci oboch ústredných orgánov štátnej správy vo veciach dopravy republík.
(4)
Krajským národným výborom patrí
a)
povoľovať prepravu nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel, pokiaľ trasa prepravy presahuje územný obvod jedného okresu alebo kraja,
b)
povoľovať uzávierky a zriaďovať obchádzky na cestách I. triedy,
c)
rozhodovať o pripojení ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií na cesty I. triedy, o úpravách alebo zrušení týchto pripojení, ako aj o zriadení alebo zrušení zjazdov z ciest I. triedy na susedné nehnuteľnosti.
(5)
Okresným národným výborom patrí výkon štátnej správy vo veciach ciest vo všetkých prípadoch, pokiaľ z ustanovení zákona nevyplýva inak.
(6)
Miestnym národným výborom patrí výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií.“.
5.
Za § 3 sa vkladajú § 3a, 3b, 3c a 3d, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠3a
Špeciálne stavebné úrady
(1)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice vykonáva Federálne ministerstvo dopravy.
(2)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú okresné národné výbory.
§ 3b
Pripájanie pozemných komunikácií
(1)
O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
(2)
Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 3c
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú
a)
nad diaľnicami Federálne ministerstvo dopravy,
b)
nad cestami krajské národné výbory a okresné národné výbory,
c)
nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami miestne národné výbory.
(2)
Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.
(3)
Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve organizáciu, prípadne podľa povahy veci priamo pracovníka zodpovedného za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad.
(4)
Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.
(5)
Pracovníci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k ochrane pozemných komunikácií a k zachovaniu poriadku na nich. Sú oprávnení zisťovať totožnosť osôb, ktorých konanie ohrozuje pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej. Sú povinní preukázať sa kontrolným odznakom a služobným preukazom. Pri výkone svojej funkcie využívajú skúsenosť a iniciatívu pracujúcich, spolupracujú s kontrolnými orgánmi a s orgánmi spoločenských organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia.
(6)
Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami patrí ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy republík (hlavný štátny odborný dozor).
§ 3d
Správa národného majetku
(1)
Na správu pozemných komunikácií sú príslušné,
a)
ak ide o diaľnice, organizácie na tento účel zriadené Federálnym ministerstvom dopravy a ním riadené,
b)
ak ide o cesty, okresné národné výbory, prípadne organizácie na tento účel nimi zriadené,
c)
ak ide o miestne komunikácie, miestne národné výbory, prípadne organizácie nimi na tento účel zriadené,
d)
ak ide o účelové komunikácie, organizácie, ktorým celkom alebo prevažne slúžia.
(2)
Štátne socialistické organizácie a národné výbory, ktoré sú príslušné na správu pozemných komunikácií podľa odseku 1 (ďalej len „správcovia komunikácií“), sú povinné tento národný majetok udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý bol určený, a plniť povinnosti ustanovené predpismi o správe národného majetku. To platí podobne aj pre iné socialistické organizácie ako štátne, ktoré majú účelové komunikácie vo vlastníctve alebo v trvalom užívaní.“.
6.
Nadpis druhej časti znie:
„DIAĽNICE, CESTY A MIESTNE KOMUNIKÁCIE“.
7.
Nadpis dielu 1 znie:
„Užívanie a ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií“.
8.
§ 4 včítane nadpisu znie:
㤠4
Diaľnice
Diaľnice sa budujú ako komunikácie smerovo rozdelené s mimoúrovňovým krížením so všetkými ostatnými komunikáciami.“.
9.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠4a
Cesty
(1)
Cesty včítane prejazdných úsekov v mestách a obciach sú komunikácie zaradené do cestnej siete. Do cestnej siete patria aj pozemné komunikácie mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, pokiaľ ako účelové komunikácie neslúžia prevážne prevádzke alebo správe týchto zariadení.
(2)
Účelné usporiadanie cestnej siete sa zabezpečuje výstavbou nových ciest alebo zaradením miestnych komunikácií, prípadne účelových komunikácií do cestnej siete. Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete vyradiť a zaradiť do siete miestnych komunikácií alebo preradiť medzi účelové komunikácie alebo zrušiť.
㤠4b
Miestne komunikácie
(1)
Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
(2)
Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.“.
10.
Nadpis § 5 znie:
„Súčasti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií“.
11.
V § 5 sa slová „ciest“ nahrádzajú slovami „diaľníc, ciest a miestnych komunikácií“.
12.
§ 6 včítane nadpisu znie:
㤠6
Všeobecné užívanie
Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (všeobecné užívanie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.“.
13.
§ 7 včítane nadpisu znie:
㤠7
Uzávierky a obchádzky
Premávka na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách môže byť čiastočne alebo úplne uzavretá, prípadne môže byť nariadená obchádzka, ak to nevyhnutne vyžadujú všeobecné záujmy, najmä záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby alebo ochrany diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. O uzávierke a obchádzke rozhoduje príslušný cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom.3) Užívatelia diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky alebo obchádzky; príslušný cestný správny orgán je však povinný sa starať, aby bola uzávierka vždy obmedzená pokiaľ možno na najkratší čas a aby obchádzka bola riadne technicky zabezpečená a bola čo najvýhodnejšia.“.
14.
§ 8 včítane nadpisu znie:
㤠8
Zvláštne užívanie
(1)
Na užívanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií iným ako obvyklým spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (zvláštne užívanie), je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu vydané po dohode s dopravným inšpektorátom;3) cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie alebo vo všeobecnom záujme môže udelené povolenie zrušiť. Povolenie nie je potrebné pre vozidlá ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
(2)
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnice, cesty a miestnej komunikácie nezbavuje užívateľa povinnosti na náhradu podľa ustanovení § 9 ods. 5 až 8.“.
15.
§ 9 včítane nadpisu znie:
㤠9
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti
(1)
Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia.
(2)
Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
(3)
Rozsah povinností uvedených v odseku 2 upravujú s prihliadnutím na miestne pomery národné výbory svojimi všeobecne záväznými nariadeniami.4)
(4)
Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné. Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje vykonávací predpis.
(5)
Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
(6)
Pri poškodení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
(7)
Ustanovenie odsekov 5 a 6 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, miestnych komunikácií určených výlučne pre chodcov a chodníkov.
(8)
Ak dôjde k sporu o náhradu nákladov podľa odsekov 5 a 6, rozhodne o nich príslušný cestný správny orgán.
(9)
O úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia alebo znečistenia pozemných komunikácií spôsobených vozidlami ozbrojených síl a ozbrojených zborov platí osobitná úprava.“.
16.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠9a
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
(1)
Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií.
(2)
Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
(3)
Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a na chodníkoch, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
(4)
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.“.
17.
§ 10 včítane nadpisu znie:
㤠10
Ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
(1)
Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.
(2)
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie alebo prírodnými vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom.“.
18.
§ 11 ods. 1 znie:
„(1)
Na ochranu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia zastaveného alebo určeného na súvislé zastavanie slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.“.
19.
V § 11 ods. 2 a 3 sa slovo „cesty" nahrádza slovami „diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie", slová „okresný národný výbor" sa nahrádzajú slovami „príslušný cestný správny orgán" a slová „vlastník (užívateľ) nehnuteľností" sa nahrádzajú slovami „vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností".
20.
Nadpis § 12 znie:
„Ochrana výstavby diaľníc, ciest a miestnych komunikácií“.
21.
V § 12 sa slovo „cesty" nahrádza slovami „diaľnice, cesty a miestnej komunikácie", slová „určením stavebnej uzávery v šírke cestných ochranných pásiem (§ 11 ods. 1)" sa nahrádzajú slovami „územným rozhodnutím", slová „rozhodnutie o prípustnosti stavby" sa nahrádzajú slovami „stavebné povolenie" a slová „o stavebnom poriadku" sa nahrádzajú slovami „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku".
22.
V § 13 sa slovo „ciest" nahrádza slovami „diaľníc, ciest a miestnych komunikácií", slová „organizácie cestného hospodárstva" sa nahrádzajú slovami „správcu komunikácie" a slová „okresný národný výbor" sa nahrádzajú slovami „príslušný cestný správny orgán"; slová „a umiestňovanie nadzemných a podzemných vedení každého druhu" sa vypúšťajú.
23.
§ 14 včítane nadpisu znie:
㤠14
Cestná zeleň
Cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne na iných vhodných pozemkoch tvoriacich súčasť diaľníc, ciest a miestnych komunikácií (svahy násypov, odpočívadlá a podobne), primerane podľa miestnych podmienok pestovaná vhodná cestná zeleň; pritom je potrebné, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky alebo aby nebolo neúmerne sťažované použitie týchto pozemkov na účely správy diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií alebo na obhospodarovanie susedných pozemkov.“.
24.
V § 15 sa slová „národných výborov a organizácií cestného hospodárstva" nahrádzajú slovami „príslušných cestných správnych orgánov a správcov komunikácií" a slovo „cesty" sa nahrádza slovami „diaľnice, cesty a miestne komunikácie".
25.
Nadpis dielu 2 znie:
„Stavba diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a ich styk s okolím“.
26.
§ 16 včítane nadpisu znie:
§ 16
Povoľovanie stavieb
Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad podľa osobitných predpisov.2) Pri vydaní stavebného povolenia treba zabezpečiť ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu (najmä ornej pôdy), lesného fondu, nerastného bohatstva, životného prostredia, ako aj ochranu ostatných všeobecných záujmov, pokiaľ budú stavbou dotknuté.
27.
V § 17 sa slovo „ciest“ nahrádza slovami „diaľníc, ciest a miestnych komunikácií“ a slová „ o stavebnom poriadku“ sa nahrádzajú slovami „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“.
28.
§ 18 včítane nadpisu znie:
㤠18
Styk s inými komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodami, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty
(1)
Ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje všeobecný záujem, môže diaľnica, cesta a miestna komunikácia križovať iné komunikácie, vody, vodohospodárske a iné diela, ako aj územie, v ktorom sa dobývajú nerasty, alebo sa ich inak dotknúť alebo môžu byť nimi krížené či inak dotknuté, a to spôsobom primeraným potrebám národného hospodárstva a miestnym pomerom tak, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy zúčastnených organizácií (orgánov).
(2)
Nové kríženia ciest a miestnych komunikácií so železnicami sa zriaďujú zásadne mimo úrovne koľají; výnimky povoľuje príslušný cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy. Doterajšie kríženia na úrovni koľají sa musia postupne podľa plánu nahrádzať mimoúrovňovými kríženiami.
(3)
Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov (ďalej len „vedenia"), pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch okrem prípadov uvedených ďalej.
(4)
Pri výstavbe nových sídlisk a pri ucelenej prestavbe jestvujúcej zástavby je bez súhlasu príslušného cestného správneho orgánu dovolené umiestňovať vedenie v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch v káblových kanáloch, kolektoroch a štôlňach; kanalizačné vedenie môže sa umiestňovať aj v celom telese cesty alebo miestnej komunikácie. V zastavanom území je takisto dovolené bez súhlasu zriaďovať vodovodné vedenie aj v telese ciest a miestnych komunikácií v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, a ostatné vedenie je dovolené umiestňovať v chodníkoch a priľahlých zelených pásoch; v telese cesty I. triedy je dovolené zriaďovať hlavný vodovodný rozvádzací rad. Pri obnove alebo rekonštrukcii vodovodného vedenia, s výnimkou hlavného vodovodného rozvádzacieho radu uloženého v ceste I. triedy alebo pri jej rekonštrukcii, ako aj obnove, je investor povinný uložiť vedenie do chráničiek alebo kolektorov.
(5)
Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v zastavanom území zriaďovať v telese ciest a miestnych komunikácií telekomunikačné podzemné vedenie bez povinnosti ukladať ho do káblového kanála alebo kolektora a zariadenie na rozvod tepla a vykurovacích plynov v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov.
(6)
Na spôsob umiestnenia vedenia na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách alebo v ich telese, na vykonanie plánovaných opráv a údržby týchto vedení, ako aj na ich odstránenie, je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(7)
Mimo zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, povoliť uskutočniť kríženie podzemného vedenia s diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami; tieto kríženia sa zriaďujú v chráničkách alebo kolektoroch, prípadne tak, aby pri ich údržbe a opravách nedošlo k narušeniu diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. Aj prípadné umiestnenie telekomunikačných podzemných vedení v cestnom pomocnom pozemku povoľuje príslušný cestný správny orgán.
(8)
Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona, musia sa postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií premiestniť. Príslušný správca komunikácie prerokuje so správcami vedení umiestnených v telese diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktorých stav ohrozuje uvedené komunikácie alebo ich užívanie, najmä bezpečnosť premávky na nich, spôsob a lehoty ich preloženia alebo odstránenia. Ak nedôjde k dohode, rozhodne príslušný cestný správny orgán.
(9)
Ak sa má diaľnica, cesta alebo miestna komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, je investor tejto výstavby povinný zabezpečiť výstavbu náhradnej diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie zodpovedajúcej dopravným potrebám.
(10)
Inak o styku diaľníc, ciest a miestnych komunikácií s vedeniami každého druhu, s vodami, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty, ako aj o krížení ciest a miestnych komunikácií so železnicami, o zabezpečení týchto krížení a o používaní ciest a miestnych komunikácií na vedenie koľají železníc platia osobitné predpisy.“.
29.
§ 19 včítane nadpisu znie:
㤠19
Používanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií pri stavbách
(1)
Ak sa pri stavbách alebo ťažobných prácach vyžadujúcich stavebné povolenie, prípadne schválenie podľa osobitných predpisov, alebo pri terénnych úpravách, prácach a zariadeniach vyžadujúcich povolenie stavebného úradu, majú používať cesty alebo miestne komunikácie, ktorých stavebno-technické vybavenie nezodpovedá premávke na pozemných komunikáciách, musia sa v dokumentácii týchto stavieb zabezpečiť potrebné úpravy komunikácie, a to po dohode s jej správcom. Ak k dohode nedôjde, určí rozsah potrebných úprav komunikácie príslušný cestný správny orgán; vykonanie týchto úprav na vlastný náklad je povinný zabezpečiť investor, prípadne užívateľ stavby.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí aj pre úpravy ciest a miestnych komunikácií, ktorých stavebno-technické vybavenie už nezodpovedá predmetu činnosti organizácie, ktorá ich užíva.
(3)
Povinnosť na náhradu nákladov podľa § 9 odsekov 7 a 8 nie je ustanovením odsekov 1 a 2 dotknutá.“.
30.
Označenie tretej časti sa vypúšťa.
31.
§ 20 včítane nadpisu znie:
㤠20
Pevné prekážky na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách
Na vozovke a krajniciach diaľníc, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa, s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisom odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán, ktorý môže tiež určiť odchylné lehoty na odstránenie stĺpov nadzemných vedení.“.
32.
Nadpis štvrtej časti znie:
„ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE“.
33.
§ 21 sa vypúšťa.
34.
§ 22 ods. 2 znie:
„(2)
Pre povolenie stavby účelovej komunikácie platí ustanovenie § 16.“.
35.
Za § 22 sa vkladá piata časť, ktorá znie:
„Piata časť
POKUTY ORGANIZÁCIÁM
§ 22a
Pokuty organizáciám
(1)
Cestný správny orgán uloží pokutu až do výšky 200 000 Kčs organizácii, ktorá
a)
zničí, odstráni, poškodí, znečistí, zamení alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou diaľnice, cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie,
b)
zničí alebo poškodí cestnú zeleň.
(2)
Pokutu až do výšky 500 000 Kčs uloží cestný správny orgán organizácii, ktorá
a)
bez jeho súhlasu alebo povolenia, prípadne za nedodržanie podmienok určených v povolení, vykonáva výkopové práce v telese pozemnej komunikácie (s výnimkou havárií), zriaďuje nadzemné i podzemné vedenie každého druhu alebo umiestňuje na komunikácii rozličné iné zariadenia a predmety,
b)
neodstráni bez prieťahov poškodenie alebo znečistenie diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktorým spôsobila alebo mohla spôsobiť závadu v zjazdnosti alebo schodnosti, a neuvedie komunikáciu do pôvodného stavu,
c)
prekročí lehoty určené na uzávierku premávky na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, význam, čas trvania, protiprávnu činnosť a na rozsah spôsobenej škody.
(4)
Pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že organizácia porušila alebo nesplnila svoju povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuta je splatná do pätnástich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(6)
Pokuty plynú do štátneho rozpočtu federácie alebo do rozpočtov národných výborov, a to podľa pôsobnosti cestného správneho orgánu, ktorý pokutu uložil.“.
36.
Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť.
37.
§ 23 včítane nadpisu znie:
㤠23
Vzťah k správnemu poriadku
Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
38.
§ 24 včítane nadpisu znie:
㤠24
Splnomocňovacie ustanovenie
Federálne ministerstvo dopravy vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré
a)
ustanovia rozdelenie ciest a miestnych komunikácií podľa dopravného významu,
b)
podrobnejšie upravia pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie zjazdov z ciest alebo miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti, zaraďovanie pozemných komunikácií do cestnej siete alebo do siete miestnych komunikácií a vyraďovanie komunikácií z týchto sietí,
c)
bližšie vymedzia práva a povinnosti užívateľov a správcov diaľníc, ciest a miestnych komunikácií,
d)
bližšie vymedzia pojmy prejazdný úsek cesty, stavebný stav, dopravno-technický stav, zjazdnosť a schodnosť diaľníc, ciest a miestnych komunikácií,
e)
ustanovia podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, zvláštneho užívania týchto komunikácií a ich ochrany,
f)
bližšie určia súčasti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, určia šírku ochranných pásiem diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a zásady využitia cestných pomocných pozemkov,
g)
upravia podrobnosti styku pozemných komunikácií s vedeniami každého druhu,
h)
vymedzia pojem pevnej prekážky na diaľniciach, cestách alebo miestnych komunikáciách, určia postup pri jej odstraňovaní a rozsah výnimiek zo zákazu § 20,
i)
ustanovia zásady pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,
j)
určia režim účelových komunikácií,
k)
ustanovia zásady pestovania cestnej zelene.“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnkov vydaných neskoršími predpismi.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení vyhlásenom pod č. 31/1983 Zb. pre Českú socialistickú republiku a pod č. 35/1983 Zb. pre Slovenskú socialistickú republiku.
Zákon č. 111/1967 Zb. o hlavnom meste Prahe v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení neskorších predpisov.".
2)
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
3)
§ 1 až 4 vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách.
4)
Čl. 94 Ústavy Československej socialistickej republiky, č. 100/1960 Zb.