149/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
zo 17. decembra 1984,
ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 391 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 45/1983 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom financií po prerokovaní s Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva:
§ 1
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 17/1969 Zb. sa zrušuje.1)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.
1)
Nová právna úprava sa vykonala úpravou Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1984 č. FM 01-2110/1984 o predaji poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych organizácií a spoločných poľnohospodárskych podnikov s poľnohospodárskou výrobou.