127/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 12. listopadu 1984
o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 1 odst. 3 a § 14 vládního nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, a podle § 195 trestního zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb., se doplňuje takto:
Seznam omamných látek uvedený v příloze č. 3 se doplňuje těmito látkami:
Skupina I
Alfentanil N-(1-2-(4 ethyl-4,5-dihydro-5-oxo 1H-tertazol-1-y 1)) - 4 (methoxymethyI) - 4 pipe-ridinyI)-N-phenylpropanamid monohydrochlorid Metamfetamin (+) -2-metylamino-1-fenylpropan.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.
Ministr spravedlnosti ČSR:

JUDr. Kašpar v. r.

Ministr zdravotnictví ČSR:

Prof. MUDr. Prokopec DrSc. v. r.