Predpis bol zrušený predpisom 513/1991 Zb.

11/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1990 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 13. decembra 1983
o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 45/1983 (ďalej len „zákon“):
PRVÁ ČASŤ
PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky vznikajúce pri príprave dodávok a pri dodávkach1)
silikátových surovín a grafitov s výnimkou magnezitu a chrómmagnezitu,
prírodného kameňa a štrkopieskov,
maltovinových spojív a maltových zmesí,
pórovitého kameniva,
polotovarov technologickej pomocnej stavebnej výroby,
azbestocementových výrobkov,
betónových a železobetónových prefabrikátov,
stavebných konštrukčných betónových a železobetónových dielcov,
stavebných priestorových dielcov z betónových a železobetónových prvkov,
nepálených murovacích materiálov,
tehliarskych pálených výrobkov,
stavebnej keramiky,
žiaruvzdorných a silikátových výrobkov,
žiaruvzdorných a nesilikátových výrobkov s výnimkou magnezitových a chrómmagnezitových výrobkov.2)
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky z dovozu a pre vývoz.
§ 22
Výrobca sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla odbytovej organizácii v dôsledku toho, že v mene odbytovej organizácie uzavrel zmluvu v rozpore s dohodou podľa § 19 ods. 3, a za škodu, ktorá odbytovej organizácii vznikla tým, že sa zmluvy neuzavreli na celý dohodnutý objem.
Zodpovednosť za vady
§ 37
(1)
Dodávateľ nezodpovedá za vady akosti dodávky spôsobené tým, že z dôvodov na strane odberateľa prebierka trvala dlhšie ako určený čas (§ 33 ods. 2).
(2)
Dodávateľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností dodávky, ku ktorému došlo pri preprave, ak ide o dodávku prepravovanú dopravnými prostriedkami odberateľa.
§ 38
(1)
Záručná doba je 45 dní od splnenia dodávky.
(2)
Vady zrejmé pri prebierke musí odberateľ reklamovať v zápisnici o priebehu prebierky (§ 33 ods. 2), inak jeho práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
Zrušuje sa vyhláška č. 173/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov, v znení vyhlášky č. 76/1965 Zb. a vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
§ 41
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.
1)
Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve; príslušná jednotná klasifikácia výrobkov.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu.
4)
§ 7 ods. 6 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.
5)
Cementárny a vápenky Praha, koncern, Cementárne a vápenky, koncern, Trenčín.
7)
Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 17/1979 Zb. o právnych úkonoch odovzdávaním údajov.