106/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985 do 31.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
z 9. októbra 1984,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku1)
Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb. a podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „zaobstaraním“ vkladajú slová „alebo znehodnotením (označením)“.
2.
V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky podľa ustanovenia § 16 ods. 1 a ktoré je označené podľa § 16 ods. 6. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
3.
V § 10 ods. 6 sa odkaz na „odseku 4“ nahrádza odkazom na „odseku 5“.
4.
§ 11 ods. 2 znie:
„(2)
Výšku cestovného i rozsah a podrobné podmienky pre priznanie nárokov na zľavu cestovného určuje tarifa. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať.“.
5.
V § 11 ods. 4 posledná veta znie:
„Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy z dôvodov uvedených v § 10 ods. 5 a 6 a v § 16 ods. 4.“.
6.
V § 12 ods. 1 sa na konci druhej vety slová „Ministerstvo dopravy“ nahrádzajú slovom „tarifa“.
7.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vzory cestovných lístkov určuje tarifa.".
8.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vo vozidlách alebo spojoch, pri ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok pre ďalšiu cestu, len ak je voľné miesto na sedenie.".
9.
V § 16 ods. 1 prvá veta znie:
„Cestovným poriadkom alebo výveskou sa môže určiť, že pri určitých spojoch treba alebo možno si vopred zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky z východiskovej alebo výnimočne z inej (nácestnej) zastávky spoja.“.
10.
V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Miestenky sa predávajú vo vybraných výdajniach cestovných lístkov; vodič miestenky nepredáva. Cestujúci si môže zakúpiť miestenku najskôr desať kalendárnych dní pred dátumom odchodu príslušného spoja z východiskovej zastávky. Pri vybraných a dopravcom vyhlásených spojoch sa uskutočňuje rezervovanie miesteniek, a to na telefonické alebo osobné vyžiadanie. Na jedno vyžiadanie možno rezervovať najviac štyri miestenky. Miestenky sa rezervujú najskôr desať kalendárnych dní a najneskôr dva kalendárne dni pred dátumom odchodu spoja z východiskovej zastávky. Rezervované miestenky treba odobrať najneskoršie v deň vyhlásený dopravcom.“.
Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
11.
§ 16 ods. 3 znie:
„(3)
Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak dopravca podľa § 23 určil, že miesto treba zaujať do určitého času pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak ho do tohto času neobsadí. Pokiaľ cestujúci nedodrží tento čas, ale dostaví sa k vozidlu ešte pred odchodom spoja podľa cestovného poriadku, zostáva mu právo na prepravu zachované, prípadne práva ustanovené v § 10 ods. 5 alebo v § 11 ods. 4.“.
12.
V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a preto sa vzdal cesty".
13.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Miesta, na ktoré sú predané miestenky podľa odseku 1, označí dopravca tabuľkou, na ktorej uvedie, že miesto je obsadené a zastávku, z ktorej je miesto obsadené. Označenie sa môže urobiť aj iným vhodným spôsobom.
(7)
Ak sa má prepravovať cestujúci, ktorý je mladší ako 12 rokov, cestujúci, ktorý do vozidla berie so sebou psa bez schrany alebo nezložený štvorkolieskový detský kočík, musia sa tieto skutočnosti ohlásiť pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.“.
14.
§ 17 ods. 7 znie:
„(7)
Ak cestujúci má batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s ním a pod jeho dohľadom, alebo oddelene; za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom oprávneného pracovníka mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.“.
15.
V § 18 ods. 2 sa na konci štvrtej vety pripájajú tieto slová: „alebo vodiča".
16.
V § 18 ods. 5 sa v tretej vete vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich slepcov.".
17.
V § 21 ods. 2 v druhej vete sa za slovo „zastávke" vkladá slovo „cestujúceho".
18.
§ 21 ods. 3 prvá veta znie:
„Vozidlá použité na prepravu cestujúcich musia byť čisté, v riadnom technickom stave, musia byť označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla; priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel sa musí udržiavať v čistote.“.
19.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sedadlá, na ktorých je osobitnými predpismi2) zakázaná preprava určitého okruhu osôb, musia sa zreteľne označiť.".
20.
V § 21 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Miestenky na tieto miesta pri spojoch, pri ktorých si možno zabezpečiť miesto na sedenie, sa predávajú len osobám, ktorým sú vyhradené a ktoré svoj nárok preukážu. Pri spojoch, pri ktorých si treba zabezpečiť miesto na sedenie, potom komukoľvek, ale už vtedy, keď ostatné miesta sú vypredané.".
21.
V § 22 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
bezdôvodne uvádzať do činnosti návestné zariadenie vo vozidle,“.
22.
V § 22 ods. 4 prvá veta znie:
„S výnimkou prípadov uvedených v § 10 ods. 1 písm. a), b) a c) nastupujú cestujúci do vozidla v poradí, v akom prišli na zastávku.“.
23.
§ 22 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Cestujúci sú povinní na vyzvanie osoby uplatňujúcej nárok na vyhradené miesto alebo na vyzvanie oprávneného pracovníka uvoľniť miesta vyhradené podľa § 21 ods. 6.“.
24.
V § 23 sa odkaz na § 16 ods. 2 nahrádza odkazom na § 16 ods. 3.
25.
V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
26.
V § 32 ods. 7 tretia veta znie: „Na požiadanie cestujúceho je vodič povinný vydať potvrdenku o zaplatenej sume.".
27.
V § 32 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „len so súhlasom vodiča.".
28.
§ 34 ods. 1 znie:
„(1)
Dopravcovia, cestujúci a v nepravidelnej hromadnej preprave osôb aj objednávatelia prepravy a jej účastníci zodpovedajú z prepravnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a tohto prepravného poriadku.“.
29.
V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa v pravidelnej hromadnej preprave osôb neuskutočnila preprava cestujúceho s platným cestovným lístkom preto,
a)
že sa neuskutočnil niektorý spoj uvedený v cestovnom poriadku, alebo
b)
že vozidlo bolo plne obsadené, alebo
c)
že dopravcovi bolo znemožnené pokračovať v začatej jazde, má tento cestujúci práva uvedené v § 10 ods. 5 a 6 a v § 11 ods. 4. Neuskutočnenie prepravy z týchto dôvodov, oneskorený príchod, odchod, prípadne strata prípoja nezakladajú právo na náhradu škody.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
30.
V § 62 ods. 2 sa citácia „§ 33" nahrádza citáciou „§ 32".
31.
V § 65 ods. 3 sa odkaz na „§ 48" nahrádza odkazom na „§ 40 ods. 8".
32.
§ 73 ods. 1 znie:
„(1)
Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.“.
33.
V § 73 ods. 7 sa v prvej vete slová „10 Kčs" nahrádzajú slovami „50 Kčs".
34.
V § 75 sa v časti vety pred bodkočiarkou za slovo „Premlčanie" vkladajú slová „a zánik".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Minister:
Ing. Blažek v. r.
1)
Konečné znenie cestného prepravného poriadku je odtlačené v čiastke 25/1984 Vestníka dopravy.
2)
§ 31 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky.