105/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
Redakčné oznámenie
o oprave tlačových chýb
1. vo vyhláške ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Zb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, v českom vydaní,
2. vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl, v slovenskom vydaní, a
3. vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode, v českom a slovenskom vydaní
1.
Text poznámky 24 v zátvorke má správne znieť: „(příloha k usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 162/1983).“.
2.
V úvodnej vete § 18 chýba riadok. Veta má správne znieť:
„Povinnosť vrátiť štipendiá a príspevky podľa dohody uzavretej so študentom podľa § 16 ods. 2 zaniká úplne, ak s ním organizácia odmietla uzavrieť pracovný pomer alebo ak sa pracovný pomer skončil“.
3.
Úvodná veta čl. I má správne znieť:
„Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 125/1979 Zb. o školách v prírode sa mení a dopĺňa takto:“.
Redakcia