Predpis bol zrušený predpisom 346/1990 Zb.

1/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1984 do 27.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 16. decembra 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 – Košice IV
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 – Košice IV a určuje deň ich konania na sobotu 18. februára 1984.
Šalgovič CSc. v. r.