Chronologický register predpisov ročníka 1984

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV
2/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
3/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
4/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
5/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce
6/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách
7/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami
8/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou
9/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku
10/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
11/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov
12/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
13/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jigočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)
14/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
15/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
16/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela
17/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
18/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
19/1984 Zb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kertografického kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidencii nemovitostí
20/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
21/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
22/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národního výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
23/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb.
24/1984 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách
25/1984 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
26/1984 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
27/1984 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
28/1984 Zb. Zákon o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení
29/1984 Zb. Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
30/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko
31/1984 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
32/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
33/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o cestovných náhradách
34/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
35/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
36/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb.
37/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou
38/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
39/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
40/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
41/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
42/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky
43/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75
44/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení volby do východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103
45/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25
46/1984 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
47/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
48/1984 Zb. Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o státní správě ve školství
49/1984 Zb. Vyhlášené úplné znení zákona České národní rady o školských zařízeních
50/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
51/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
52/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu
53/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky
54/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb.
55/1984 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
56/1984 Zb. Zákon o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
57/1984 Zb. Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich
58/1984 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti
59/1984 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů
60/1984 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov
61/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb
62/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
63/1984 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasné ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
64/1984 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
65/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
66/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého
67/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín
68/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce
69/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
70/1984 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
71/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
72/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku
73/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
74/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov
75/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o doplnení vyhlášky č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku
76/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru
77/1984 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
78/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení
79/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
80/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
81/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
82/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmenách a doplnkoch k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970)
83/1984 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialitické republiky o poskytování stipendií a příspěvků vysokých škol
84/1984 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům středních odborných škol
85/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
86/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
87/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
88/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
89/1984 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 - Trutnov
90/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku
91/1984 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
92/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
93/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu
94/1984 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistcké republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
95/1984 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o příjmání ke studiu ve středních školách
96/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
97/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda
98/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
99/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
100/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva
101/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode
102/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla
103/1984 Zb. Vyhláška Ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám
104/1984 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
105/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
106/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1)
107/1984 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb.
108/1984 Zb. Zákon o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
109/1984 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
110/1984 Zb. Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku
111/1984 Zb. Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce
112/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
113/1984 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
114/1984 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (Toužimsko) a č. (Kolicecko)
115/1984 Zb. Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
116/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom
117/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel v znení vyhlášky č. 77/1982 Zb.
118/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
119/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch
120/1984 Zb. Vyhláška o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokole k nej
121/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
122/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim
123/1984 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
124/1984 Zb. Vyhláška ministerstva školství Česko socialistické republiky o středních školách
125/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča
126/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého
127/1984 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistiké repuliky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
128/1984 Zb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zařízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasně užívání pozemků
129/1984 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
130/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
131/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
132/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení vyhláška č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
133/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
134/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
135/1984 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
136/1984 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985
137/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky
138/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
139/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
140/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
141/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
142/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
143/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
144/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985
145/1984 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
146/1984 Zb. Zákon České národní rady o notářských poplatcích
147/1984 Zb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích
148/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb.
149/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
150/1984 Zb. Vyhláška ministerstva financií České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
151/1984 Zb. Vyhláška ministerstva financií České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
152/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách