93/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 21. júla 1983
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 22. októbra 1980 bola v Aténach podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 14. marca 1983.
Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.
Prvý námestník:

Řehořek v. r.