91/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 10. augusta 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno a určuje deň ich konania na sobotu 10. septembra 1983.
Kretová v. r.