9/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní
1.
Strana 526
Bod 4. - § 47 ods. 3 má správne znieť: „Ak na návrh podaný do troch rokov od uzavretia zmluvy nedošlo k rozhodnutiu príslušného orgánu alebo k registrácii, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili.“
2.
Strana 529
Bod 30. - § 263a má správne znieť: „Ak organizácia zhotovuje občanovi stavbu na objednávku, zodpovedá za poškodenie alebo zničenie jeho stavby až do prevzatia zhotovenej stavby, ledaže by ku škode došlo aj inak.“
2.
Strana 530
Bod 51. - § 490 ods. 2 tretia veta má správne znieť: „Na zmluvu o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, a na zmluvu o prevode alebo prenájme poľnohospodárskeho (lesného) pozemku je potrebný súhlas národného výboru, ledaže by išlo o prevod do socialistického spoločenského vlastníctva.“
Redakcia