89/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
Vyhláška
ministerstva vnitra České socialistické republiky
ze dne 6. července 1983,
kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 29 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška ministra vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb., se mění takto:
§ 3 ods. 1 zní:
„(1)
K ukládání pokut se používá bloků vydaných ministerstvem financí České socialistické republiky na částky 10, 20, 50 a 100 Kčs“.
Čl. II
Táto vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1983.
Ministr:

Ing. Jung v. r.