88/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 26. července 1983,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 230 odst. 2 a 3 zákoníku práce a § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášek č. 166/1979 Sb., č. 45/1981 Sb., č. 42/1982 Sb. a č. 86/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 4 odst. 2 zní:
„(2)
Měsíční odměny se poskytují žákům a učňům v tomto rozpětí:
v 1. roce Kčs ve 2. roce Kčs ve 3. a 4. roce Kčs
v kategorii A
a) učební obory národohospodářsky nejdůležitější
1. důlní učební obory, u kterých se uskutečňuje praktická příprava v podzemí v organizacích řízených federálním ministerstvem paliv
a energetiky a v organizacích rudného a nerudného hornictví řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství [příloha č. 1 část a) bod 1]
80-300 200-500 300-500
2. další učební obory národohospodářsky nejdůležitější, a to: 50-200 150-400 250-400
2a) v odvětví hornictví a energetiky a v odvětví rudného a nerudného hornictví v organizacích řízených
federálním ministerstvem paliv a energetiky a federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství [příloha č. 1 část a) bod 2 písm. 2a)]
2b) v organizacích řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství,
federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu [příloha č. 1 část a) bod 2 písm. 2b)]
2c) ve všech odvětvích národního hospodářství [příloha č. 1 část a) bod 2 písm. 2c)]
b) učební obory ve vybraných organizacích určené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny žáků a učňů [příloha č. 1 část b)]
1. nedostatkové učební obory 100-200 200-300 200-300
2. vybrané učební obory 80-150 120-250 150-250
c) učební obory vyhlášené jako prioritní [příloha č. 1 část c)] 50-100 80-190 150-200
v kategorii B
ostatní učební obory 30- 80 50-120 700-150".“.
2.
Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
„Seznam učebních oborů zařazených do kategorie A
a) Učební obory národohospodářsky nejdůležitější
1. důlní učební obory, u kterých se uskutečňuje praktická příprava v podzemí v organizacích řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky a v organizacích rudného a nerudného hornictví řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství
01-11-4 horník mechanizátor
01-51-2 horník
01-55-2 hlubinné dobývání
03-15-2 mechanik opravář se zaměřením pro důlní stroje a zařízení
04-62-2 elektromechanik se zaměřením pro důlní stroje a zařízení
04-42-4 důlní elektromontér
2. další učební obory národohospodářsky nejdůležitější
2a) v odvětví hornictví a energetiky a v odvětví rudného a nerudného hornictví v organizacích řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky a federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství
01-12-4 mechanik důlních strojů a velkostrojů
03-13-2 mechanik opravář se zaměřením pro stroje a zařízení
03-16-2 mechanik opravář se zaměřením pro plynárenská zařízení
04-61-2 elektromechanik se zaměřením pro stroje a zařízení
04-63-2 elektromechanik se zaměřením pro rozvodná zařízení
01-56-2 povrchové dobývání
2b) v organizacích řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu
03-71-2 slévač
03-72-2 strojní kovář
2c) ve všech odvětvích národního hospodářství
02-72-2 klempíř se zaměřením pro stavební výrobu
09-31-2 železobetonář se zaměřením pro výrobu stavebních dílců
09-32-2 železobetonář se zaměřením pro výrobu a montáž stavebních konstrukcí
09-41-2 kameník se zaměřením pro těžbu a zpracování kamene
09-71-2 zedník
09-72-2 tesař
09-77-2 pokrývač
01-63-2 strojník se zaměřením pro vrtné soupravy
01-77-2 strojník se zaměřením pro stavební a traťové stroje
b) Učební obory ve vybraných organizacích určené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny žáků a učňů [pokud již nejsou zvýhodněny podle bodu a)]
ba) Učební obory ve vybraných organizacích na území hl. města Prahy
1. nedostatkové učební obory
01-63-2 strojník se zaměřením pro vrtné soupravy
01-77-2 strojník se zaměřením pro stavební a traťové stroje
02-52-2 hutník se zaměřením pro výrobu neželezných kovů
02-84-2 strojní mechanik se zaměřením pro ocelové konstrukce
02-85-2 strojní mechanik se zaměřením pro výrobu a montáž potrubí
03-19-2 mechanik opravář se zaměřením pro kolejová vozidla
03-41-2 úpravář kovů se zaměřením pro tepelné zpracování
03-42-2 úpravář kovů se zaměřením pro pokovování
03-71-2 slévač
03-72-2 strojní kovář
03-75-2 obráběč kovů
04-63-2 elektromechanik se zaměřením pro rozvodná zařízení
04-71-2 spojový mechanik se zaměřením pro sdělovací sítě
04-86-2 železničář
06-47-2 provozní chemik se zaměřením pro prádelny a čistírny
06-81-2 gumař-plastikář
06-95-2 řezník-uzenář
06-96-2 konzervář
08-71-2 obuvník se zaměřením pro výrobu obuvi z usní a plastů
08-85-2 brašnář-sedlář
09-51-2 sklenář se zaměřením pro zasklívání a rámování
09-75-2 dlaždič
09-76-2 izolatér
09-81-2 kominík
2. vybrané učební obory
02-71-2 klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu
02-81-2 strojní mechanik se zaměřením pro stroje a zařízení
03-13-2 mechanik opravář se zaměřením pro stroje a zařízení
03-79-2 lakýrník
04-85-2 manipulant poštovního provozu a přepravy
09-61-2 malíř se zaměřením pro stavební výrobu
09-62-2 malíř se zaměřením pro interiéry
64-61-2 prodavač se zaměřením pro potravinářské zboží
64-63-2 prodavač se zaměřením pro elektrotechnické zboží
64-64-2 prodavač se zaměřením pro drogistické zboží
64-67-2 prodavač se zaměřením pro textil a odívání
bb) Učební obory ve vybraných organizacích na území Severočeského kraje
1. nedostatkové učební obory
01-51-2 horník
01-77-2 strojník se zaměřením pro stavební a traťové stroje
02-84-2 strojní mechanik se zaměřením pro ocelové konstrukce
02-85-2 strojní mechanik se zaměřením pro výrobu a montáž potrubí
03-11-2 mechanik opravář se zaměřením pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení (jen v organizacích řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR)
03-19-2 mechanik opravář se zaměřením pro kolejová vozidla
04-63-2 elektromechanik se zaměřením pro rozvodná zařízení
04-86-2 železničář
06-41-2 provozní chemik se zaměřením pro průmyslovou chemii
06-81-2 gumař-plastikář
45-75-2 mechanizátor lesní výroby
2. vybrané učební obory
02-71-2 klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu
03-13-2 mechanik opravář se zaměřením pro stroje a zařízení
c) Učební obory vyhlášené jako prioritní [pokud nejsou zvýhodněny podle bodu a) nebo b)]
ca) Ve všech odvětvích národního hospodářství
01-61-2 strojník se zaměřením pro zemědělskou výrobu
01-62-2 strojník se zaměřením pro výrobu krmiv a úpravu plodin
01-63-2 strojník se zaměřením pro vrtné soupravy
01-65-2 strojník se zaměřením pro hutní tváření kovů
01-66-2 strojník se zaměřením pro energetická zařízení
01-67-2 strojník se zaměřením pro lodní dopravu
01-68-2 strojník se zaměřením pro duté sklo
01-69-2 strojník se zaměřením pro ploché sklo
01-71-2 strojník se zaměřením pro výrobu stavebních hmot
01-72-2 strojník se zaměřením pro dřevařské polotovary
01-73-2 strojník se zaměřením pro konstrukční desky
01-74-2 strojník se zaměřením pro výrobu papíru
01-75-2 strojník se zaměřením pro zpracování papíru
01-77-2 strojník se zaměřením pro stavební a traťové stroje
01-78-2 strojník se zaměřením pro hutní druhovýrobu kovů
02-51-2 hutník se zaměřením pro výrobu železných kovů
02-52-2 hutník se zaměřením pro výrobu neželezných kovů
02-84-2 strojní mechanik se zaměřením pro ocelové konstrukce
02-85-2 strojní mechanik se zaměřením pro výrobu a montáž potrubí
02-86-2 strojní mechanik se zaměřením pro výrobu a montáž kotlů
02-87-2 strojní mechanik se zaměřením pro traťové montáže
03-15-2 mechanik opravář se zaměřením pro důlní stroje a zařízení
03-19-2 mechanik opravář se zaměřením pro kolejová vozidla
03-41-2 úpravář kovů se zaměřením pro tepelné zpracování
03-42-2 úpravář kovů se zaměřením pro pokovování
03-71-2 slévač
03-72-2 strojní kovář
03-75-2 obráběč kovů
03-85-2/04 strojírenská výroba se zaměřením pro slévárny
04-63-2 elektromechanik se zaměřením pro rozvodná zařízení
04-71-2 spojový mechanik se zaměřením pro sdělovací sítě
04-86-2 železničář
05-31-2 keramik se zaměřením pro porcelán a keramiku
05-32-2 keramik se zaměřením pro stavební keramiku
05-51-2 sklář se zaměřením pro duté sklo
05-53-2 sklář se zaměřením pro technické sklo
05-61-2 brusič skla se zaměřením pro obrušování a zabrušování
05-62-2 brusič skla se zaměřením pro vybrušování
05-63-2 brusič skla se zaměřením pro rytí
05-71-2 výrobce bižuterie a ozdobných předmětů se zaměřením pro skleněnou bižuterii
05-72-2 výrobce bižuterie a ozdobných předmětů se zaměřením pro kovovou bižuterii
05-73-2 výrobce bižuterie a ozdobných předmětů se zaměřením pro ozdobné předměty
06-41-2 provozní chemik se zaměřením pro průmyslovou chemii
06-43-2 provozní chemik se zaměřením pro výrobu koksu a zpracování vedlejších produktů
06-47-2 provozní chemik se zaměřením pro prádelny a čistírny
06-51-2 textilní chemik se zaměřením pro úpravu textilií
06-52-2 textilní chemik se zaměřením pro barvení textilií
06-53-2 textilní chemik se zaměřením pro potiskování textilií
06-61-2 koželužský chemik se zaměřením pro zpracování kůže
06-62-2 koželužský chemik se zaměřením pro zpracováni kožešnických kožek
06-71-2 biochemik se zaměřením pro mlékárenskou výrobu
06-72-2 biochemik se zaměřením pro výrobu piva a sladu
06-73-2 biochemik se zaměřením pro lihovarskou výrobu a výrobu vína
06-81-2 gumař-plastikář
06-91-2 mlynář
06-92-2 pekař
06-94-2 cukrovinkář
06-96-2 konzervář
07-31-2 přadlák se zaměřením pro přípravu lýkových vláken
07-32-2 přadlák se zaměřením pro zpracování vláken v textilní polotovary
07-41-2 tkadlec se zaměřením pro plošné textilie
07-42-2 tkadlec se zaměřením pro kovové tkaniny a síta
07-82-2 pletař08-21-2 truhlář se zaměřením pro výrobu nábytku a zařízení
08-22-2 truhlář se zaměřením pro stavební výrobu
08-71-2 obuvník se zaměřením pro výrobu obuvi z usní a plastů
08-72-2 obuvník se zaměřením pro výrobu obuvnických polotovarů
08-83-2 čalouník
08-85-2 brašnář-sedlář
08-86-2 svrškař
09-51-2 sklenář se zaměřením pro zasklívání a rámování
09-73-2 vodař
09-75-2 dlaždič
09-76-2 izolatér
09-81-2 kominík
09-82-2 stavební výroba
45-61-2 pěstitel se zaměřením pro vinohradnictví
45-62-2 pěstitel se zaměřením pro ovocnářství a včelařství
45-63-2 pěstitel se zaměřením pro šlechtění a semenářství
45-75-2 mechanizátor lesní výroby
45-77-2 drůbežář
45-78-2 rybář
45-81-2 chovatel se zaměřením pro chov skotu, prasat a ovcí
55-61-2 protetik se zaměřením pro mechaniku
55-62-2 protetik se zaměřením pro bandáže
55-63-2 protetik se zaměřením pro obuv
cb) Ve vybraných organizacích
03-12-2 mechanik opravář se zaměřením pro vážící zařízení
03-18-2 mechanik opravář se zaměřením pro zdvihací zařízení
03-21-2 mechanik opravář se zaměřením pro chladírenská zařízení
07-72-2 krejčí se zaměřením pro pánské oděvy
08-31-2 zpracovatel přírodních pletiv se zaměřením pro výrobu košíků a nábytku
08-32-2 zpracovatel přírodních pletiv se zaměřením pro pletenou galanterii
08-52-2 kožešník se zaměřením pro šití a opravy kožešinových výrobků
64-53-2 knihař
85-61-2 pozlacovač se zaměřením pro obrazové rámy.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1983.
Ministr školství České socialistické republiky: Vondruška v. r.
Náměstek ministra práce a sociálních věcí České socialistické republiky: Ing. Kohoutek v. r.