83/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 7. júna 1983
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 21. apríla 1982 bola v Bagdade podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 13. apríla 1983.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.