73/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. júna 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Chmeliarska výrobná oblasť
(1)
Chmeliarskou výrobnou oblasťou na území Slovenskej socialistickej republiky je „Piešťanská výrobná oblasť".
(2)
Chmeliarska výrobná oblasť tvorí súvislý celok; jej názov je záväzný pre povinné známkovanie chmeľu.
(3)
Hranice chmeliarskej výrobnej oblasti určuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.“.
2.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:
a)
povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu“) a
b)
povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu“).“.
3.
§ 3 ods. 1 prvá veta znie:
„(1)
Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „Ústav“) pomocou chmeliarskych dôverníkov.“.
4.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:
a)
Československá socialistická republika;
b)
„slovenský chmeľ“ s udaním ročníka;
c)
výrobná oblasť;
d)
výrobná obec.“.
5.
§ 3 ods. 3 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
6.
§ 4 ods. 2 znie:
„(2)
Ústav vylúči z overovania chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červenák“ a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v „Piešťanskej výrobnej oblasti“.
7.
V § 4 ods. 3 v druhej vete sa slová „§ 3 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2“.
8.
V § 8 sa vypúšťajú slová „v Úradnom liste“.
9.
v § 11 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.
10.
Pokiaľ sa v zákone používa
a)
výraz „chmeliarske výrobné oblasti“, nahrádza sa výrazom „chmeliarska výrobná oblasť“,
b)
názov „Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“, nahrádza sa názvom „Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky“.
Čl. II
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1983.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.