7/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií
zo 4. januára 1983,
ktorou sa zrušuje vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb., ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb.
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Štátna plánovacia komisia a Federálne ministerstvo financií podľa § 53 písm. a) až c) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a v znení zákona č. 144/1975 Zb. a zákona č. 165/1982 Zb., a § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektoru:
§ 1
Vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb., ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb., sa zrušuje.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1983.
Námestník predsedu

Štátnej plánovacej komisie:

Jelínek v. r.

Minister Československej socialistickej republiky

pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.