69/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
1. v zákone č. 132/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodine, v českom a slovenskom vydaní,
2. v Hospodárskom zákonníku (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) č. 45/1983 Zb. v českom vydaní a
3. v zákone o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži , ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) č. 46/1983 Zb. v českom vydaní
1.
a) v bode 3 § 58 posledná veta odseku 2 má správne znieť:
„Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.“, v českom vydaní;“.
b) Článok III má správne znieť:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.“, v slovenskom vydaní.“.
2.
V § 358 za odsekom 5 bol vytlačený chybný riadok včítane označenia odseku. Správne má znieť:
„(6)
Organizace, která s pojišťovnou uzavírá“.
3.
V § 42 ods. 1 v prvej vete je chybne uvedené slovo „odměnit“. Správne má byť:
„změnit“.
Redakcia