67/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
zo 14. júna 1983,
ktorým sa vykonáva zákon o vernostnom prídavku baníkom
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov nariaďuje na vykonanie § 13 zákona č.62/1983 Zb. o vernostnom prídavku baníkov (ďalej len „zákon“):
§ 1
(1)
Inými nerastami dobývanými v hlbinných baniach a podúrovňových lomoch [§ 2 ods.2 písm. a) zákona] sú: magnezit, grafit, fluorit, baryt, žiaruvzdorné íly a ílovce, keramické íly, kaolín, bentonit, kremeň, kremenec, sklárske a zlievárenské piesky, živec a živcový pegmatit, azbest, mastenec, české granáty a štiepne bridlice.
(2)
Ďalšími nerastami dobývanými v podúrovňových lomoch [§ 2 ods.2 písm. b) zákona] sú: vápenec a dolomit na chemickotechnologické spracovanie, sadrovec, spongilit, kremelina, maliarske hlinky, kameň na hrubú a ušľachtilú kamenársku výrobu a na spracovanie tavením, halloyzit, perlit a zeolit.
§ 2
Na určenie výšky vernostného prídavku baníkov (ďalej len „vernostný prídavok“) sa zaraďujú banícke činnosti uvedené v § 2 ods. 2 zákona do štyroch skupín, ktoré sa určujú v prílohe tohto nariadenia.
§ 3
(1)
Vernostný prídavok sa poskytuje pracovníkom v ročných sumách určených pre jednotlivé skupiny podľa doby baníckej činnosti (§ 7 ods.1 zákona), a to:
a)
I. skupina
počet ukončených rokov suma v Kčs
1. 2.
3– 5 1,5– 3 1800,–
6–10 4 – 6 2900,–
11–15 7 – 9 3700,–
16–20 10 –12 4900,–
21 a viacej 13 a viacej 6200,–,
b)
II. skupina
počet ukončených rokov suma v Kčs
3– 5 1400,–
6–10 1900,–
11–15 2500,–
16–20 3300,–
21–25 4300,–
26 a viacej 5200,–,
c)
III. skupina
počet ukončených rokov suma v Kčs
3– 5 1200,–
6-10 1600,–
11–15 2100,–
16–20 2700,–
21–25 3300,–
26 a viacej 4000,–,
d)
IV. skupina
počet ukončených rokov suma v Kčs
3– 5 1000,–
6–10 1200,–
11–15 1600,–
16–20 2000,–
21–25 2400,–
26 a viacej 2800,–.
(2)
Počet ukončených rokov uvedený v odseku 1 písm. a) č. 2 platí pri ťažbe a prieskume rádioaktívnych nerastov v hlbinných baniach.
(3)
Na splnenie čakacej doby a na určenie výšky vernostného prídavku sa doba baníckej činnosti
a)
pri prechode pracovníka z inej baníckej činnosti na ťažbu a prieskum rádioaktívnych nerastov v hlbinných baniach započítava jednou polovicou,
b)
pri prechode pracovníka z ťažby a prieskumu rádioaktívnych nerastov v hlbinných baniach na inú banskú činnosť započítava dvojnásobne.
§ 4
Žiakom (§ 2 ods. 4 zákona) sa poskytuje vernostný prídavok v ročných sumách:
a)
pri ukončení 1. roku prípravy 200 ,– Kčs,
b)
pri ukončení 2. roku prípravy 400 ,– Kčs,
c)
pri ukončení 3. roku prípravy 600 ,– Kčs,
d)
pri ukončení 4. roku prípravy 800 ,– Kčs.
§ 5
(1)
Pracovníkovi prevedenému na inú prácu
a)
v dôsledku prestoja, ktorý nezavinil,
b)
pre prerušenie práce spôsobené nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,
c)
na odvrátenie živelnej udalosti alebo inej hroziacej nehody alebo na zmiernenie ich bezprostredných následkov,
d)
z dôvodov inej nevyhnutnej prevádzkovej potreby organizácie,1) sa poskytuje vernostný prídavok najmenej vo výške, v ktorej mu patril pred týmto prevedením.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na poskytovanie vernostného prídavku tehotnej žene alebo matke dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov pri ich prevedení na inú prácu podľa § 37 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
§ 6
(1)
Ak pracovník v priebehu baníckeho roka vykonáva banícke činnosti zaradené do rôznych skupín (§ 2) z iných dôvodov, než sú uvedené v § 5, patrí mu vernostný prídavok vo výške jednej dvanástiny za každý kalendárny mesiac výkonu činnosti v jednotlivých skupinách. Pri zmene výkonu pracovnej činnosti v priebehu kalendárneho mesiaca patrí pracovníkovi vernostný prídavok za tento mesiac vo výške, ktorá je pre neho výhodnejšia.
(2)
Ak však pracovník uvedený v predchádzajúcom odseku odpracuje v priebehu baníckeho roka najmenej 120 smien (pracovných dní) v činnostiach zaradených do výhodnejšej skupiny, patrí mu vernostný prídavok za celý banícky rok vo výške zodpovedajúcej tejto skupine. Ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) platí obdobne.
§ 7
(1)
Pracovníkov, ktorému je povolený kratší pracovný čas alebo ktorý vykonáva banícku činnosť, pre ktorú je určený kratší pracovný čas,2) patrí vernostný prídavok vo výške zodpovedajúcej tomuto kratšiemu pracovnému času.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na pracovníkov uvedených v § 8 ods. 3 písm. a) zákona a na pracovníkov, ktorí vykonávajú banícku činnosť, pre ktorú je určený kratší pracovný čas na základe rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1983.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 67/1983 Zb.
Skupiny baníckych činností