59/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 9. března 1983,
kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a s příslušnými ústředními orgány:
§ 1
(1)
Vyhláška se vztahuje na organizace, které uzavírají hospodářské smlouvy o dovozu technických zařízení (dále jen „odběratelé“) s organizacemi zahraničního obchodu nebo s československými právnickými osobami majícími povolení k zahraničně obchodní činnosti a jsou socialistickými organizacemi.
(2)
Odběrateli se rozumění i organizace mající povolení k zahraničně obchodní činnosti, pokud dovážejí technická zařízení pro vlastní potřebu.
§ 2
(1)
Dováženými technickými zařízeními podle této vyhlášky jsou
a)
vyhrazená tlaková zařízení1) včetně vodoznaků a pojistných ventilů kotlů a vyhrazená zdvihací zařízení,2) která jsou dovážena samostatně nebo jako součást investičního celku,
b)
stroje, soubory strojů a technických zařízení, které zapracovávají různé látky, suroviny nebo polotovary tak, že je obrábějí, upravují, přetvářejí, spojují, mísí, třídí, suší nebo podrobují jiným procesům, které jsou dováženy samostatně nebo jako součást investičního celku,
c)
vyhrazená elektrická zařízení3) a vyhrazená plynová zařízení,4) pokud jsou dovážena jako součást dovážených investičních celků,
(dále jen „dovážená zařízení“).
(2)
Stroje, soubory strojů a technických zařízení podle odstavce 1 písm. b), které podléhají dozoru orgánů státní báňské správy stanoví zvláštní předpis.5)
(3)
Za dovážená zařízení se nepovažují zařízení, která podléhají schvalování orgánů státního zkušebnictví.6)
§ 3
(1)
Dovážená zařízení z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení posuzuje inspektorát bezpečnosti práce7) příslušný podle sídla odběratele nebo Český úřad bezpečnosti práce, jestliže si výkon dozoru vyhradí8) a pokud jde o dovážená zařízení podléhající podle zvláštních předpisů9) dozoru orgánů státní báňské správy, Český báňský úřad (dále jen „orgán dozoru“).
(2)
Předmětem posouzení jsou první kusy dovážených zařízení uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) a všechna dovážená zařízení uvedená v § 2 odst. 1 písm. c).
(3)
Za první kus dováženého zařízení se považuje zařízení, které
a)
nebylo dosud dovezeno,
b)
bylo již dříve dovezeno, avšak došlo na něm ke změnám, které podstatně ovlivňují bezpečnost práce a technických zařízení.
(4)
Vznikne-li pochybnost o tom, zda jde o změnu, která podstatně ovlivňuje bezpečnost práce a technických zařízení, je příslušný k posouzení věci orgán dozoru.
§ 4
(1)
Odběratel je povinen před uzavřením hospodářské smlouvy o dovozu písemně oznámit orgánu dozoru
a)
dovážená zařízení, která má být předmětem hospodářské smlouvy o organizací zahraničního obchodu s uvedením jeho technické charakteristiky, základních vlastností, místa a způsobu používání, množství v jakém má být dovezeno včetně předpokládaného termínu dovozu, jakož i organizaci zahraničního obchodu,
b)
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami, které uplatní v návrhu hospodářské smlouvy s organizací zahraničního obchodu,
c)
jaká odpovídající náhradní opatření navrhuje v případě zařízení neodpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.
(2)
Odběratel je povinen na výzvu orgánu dozoru doplnit údaje uvedené v odstavci 1.
§ 5
Orgán dozoru po písemném oznámení podle § 4 vydá odběrateli nejpozději do 30 dnů odborné vyjádření (stanovisko) včetně případných náhradních opatření. Pokud bude předmětem hospodářské smlouvy dovážené zařízení, které se vystavuje v Československé socialistické republice, vydá orgán dozoru odborné vyjádření (stanovisko) včetně případných náhradních opatření do 5 dnů od písemného oznámení orgánu dozoru.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1983.
Předseda Českého báňského úřadu:

Ing. Zíka v. r.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.
1)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
2)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
3)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb.,
kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
4)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb.,
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
5)
Výnos Českého báňského úřadu č. 16/1980 ze dne 24. března 1980, kterým se vydává seznam vybraných strojních a elektrických zařízení (dále jen „vybraná zařízení“), jejichž ověřovací provoz a používání v podzemí vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení.
Výnos Českého báňského úřadu č. 17/1980 čj. 2301/1980, kterým se vydává seznam strojních a elektrických zařízení (dále jen „vybraná zařízení“), jejichž ověřovací provoz a používání na povrchových provozech, a to k těžbě nebo přepravě materiálu, vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení.
Výnos Českého báňského úřadu č. 13/1982 čj. 3576/1982 z dne 21. června 1982, kterým se vydává seznam vybraných strojů a elektrických zařízení (dále jen „vybraná zařízení“), jejichž ověřovací provoz a používání v podzemí vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení.
6)
Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.
7)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb.
8)
§ 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
9)
Zákon č. 41/1957 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy.