56/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví
České socialistické republiky
ze dne 20. dubna 1983,
kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány podle § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, a podle § 25 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/ 1978 Sb., o státní správě ve školství:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující, se doplňuje takto:
§ 3 odst. 3 se doplňuje o ustanovení písmene p), které zní:
„p)
částka, o kterou se zvýšil důchod podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách o sociálním zabezpečení.“.
Čl. II
Opatření učiněná v souladu s článkem I této vyhlášky po 1. únoru 1982 se považují za učiněná podle této vyhlášky.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr zdravotnictví České socialistické republiky:

Dr. Prokopec v. r.

Ministr školství České socialistické republiky:

Vondruška v. r.