55/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 20. dubna 1983,
kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, se doplňuje takto:
§ 4 odst. 6 písm. e) zní:
„e)
částka, o kterou se zvýšil důchod podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, a částka, o kterou se zvýšil důchod podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení.“.
Čl. II
Opatření učiněná v souladu s článkem I této vyhlášky po 1. únoru 1982 se považují za učiněná podle této vyhlášky.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnost dnem vyhlášení.
Ministr:

Vondruška v. r.