52/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁSADY
koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. marca 1983 č. 43, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 13. apríla 1983 č. 88 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 30. marca 1983 č. 117
Jedným zo základných predpokladov efektívnosti národného hospodárstva je organická spätosť plánovitého zabezpečovania odvetvovej a oblastnej proporcionality. Pri riešení efektívneho a racionálneho využitia prírodných zdrojov, územia, pracovných síl, materiálových, kapacitných a finančných prostriedkov pripadá významná úloha predovšetkým národným výborom. Národné výbory ako orgány štátnej moci a správy, zodpovedajúce podľa zákona o národných výboroch za komplexný rozvoj daného územia, sú povolané na to, aby iniciatívne navrhovali a koordinovali združovanie prostriedkov a činností socialistických organizácií vo všetkých prípadoch, keď to vyžaduje celospoločenský záujem. Na zabezpečenie úloh pri združovaní prostriedkov a činností ustanovujú vlády, ČSSR, ČSR a SSR tieto zásady:
I.
Predmet úpravy
(1)
Zásady upravujú vzájomné vzťahy a postup národných výborov a socialistických organizácií pri združovaní prostriedkov a činností.
(2)
Zásady vymedzujú organizačné a koordinačné funkcie národných výborov vo vzťahu k socialistickým organizáciám, v období prípravy združovania, t. j. v období predchádzajúcom uzavretiu hospodárskej zmluvy o združení prostriedkov a činností1) (ďalej len „zmluvy o združení“).
II.
Účel združovania
Účelom združovania prostriedkov a činností predovšetkým
a)
na úseku prevádzkových činností
- účelne a hospodárne spoločne využívať a udržiavať zariadenia spoločenskej spotreby, výrobnej a nevýrobnej sféry (včítane strojového vybavenia), napríklad verejného, závodného a školského stravovania, opravárskych a údržbárskych dielní, energetických, vodohospodárskych, skladových dopravných a prepravných kapacít, zariadenia stavenísk, stavebných dvorov a mechanizmov, zdravotníckych, ubytovacích, rekreačných a telovýchovných objektov a zariadení a administratívnych budov;
b)
na úseku investičnej výstavby
- prispieť ku koncentrácií investičných prostriedkov na zefektívnenie výstavby, rekonštrukcií, modernizácií a k rozširovaniu zariadení,
- vytvoriť potrebné predpoklady pre sústredenú výstavbu a dosiahnuť úspory investičných, materiálových a finančných prostriedkov, stavebných kapacít, pracovných síl, prevádzkových nákladov a pôdneho fondu,
- vytvoriť podmienky časového súladu uspokojovania potrieb jednotlivých účastníkov združenia v strednodobých a ročných plánoch socialistických organizácií.
III.
Organizačná a koordinačná činnosť národných výborov
(1)
Národné výbory podľa miestnej príslušnosti organizujú prípravu na združovanie prostriedkov a činností pre spoločnú prevádzkovú činnosť alebo spoločnú výstavbu, koordinujú prípravu tohto združovania a dbajú o jeho súlad s celospoločenskými záujmami.
(2)
Národné výbory v rámci svojej organizátorskej a koordinačnej činnosti pri riadení ekonomického a sociálneho rozvoja svojich územných obvodov predovšetkým
a)
vyhľadávajú možnosti združovať prostriedky a činnosti,
b)
schvaľujú základné smery združovania prostriedkov a činností,
c)
prerokúvajú návrhy na združenie a hodnotia ich z hľadísk oblastnej proporcionality, ekonomickej efektívnosti, ochrany životného prostredia a ďalších celospoločenských záujmov,
d)
sledujú plnenie dohodnutých opatrení o postupe pri príprave zmlúv o združení a navrhujú ďalšie potrebné opatrenia na ich uzavretie,
e)
zaujímajú stanoviská k návrhom zmlúv o združení,
f)
môžu ukladať povinnosť uzavrieť zmluvu o združení (čl. IV ods. 5).
IV.
Návrhy na združovanie
(1)
Ekonomicky zdôvodnené združenie prostriedkov a činností navrhujú národné výbory, štátne, družstevné, spoločenské a iné socialistické organizácie; národné výbory môžu iniciatívne podávať návrhy aj v prípadoch, kde sa tohto združenia samy nezúčastňujú.
(2)
Podané návrhy miestne príslušné národné výbory prerokujú a vyhodnotia z hľadísk oblastnej proporcionality, ekonomickej efektívnosti, ochrany životného prostredia a prípadných ďalších celospoločenských záujmov.
(3)
Kladne posúdené návrhy prerokujú národné výbory s organizáciami prichádzajúcimi do úvahy pre združenie prostriedkov a činností; tieto organizácie sú povinné prerokovať potrebu zodpovedajúcich zdrojov so svojím nadriadeným orgánom. Pri združovaní prostriedkov na činnosti financované z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a z prostriedkov ROH je potrebný súhlas príslušného odborového orgánu.2)
(4)
Ak organizácie s návrhom na združenie súhlasia, uzavrú zmluvu o združení alebo sa dohodnú na ďalšom postupe pri príprave združenia s termínom, do kedy sa zmluva o združení uzavrie.
(5)
Ak k zhode o uzavretí zmluvy o združení nedôjde, môže miestne príslušný národný výbor uložiť organizáciám povinnosť túto zmluvu uzavrieť. Povinnosť uzavrieť zmluvu o združení možno organizáciám uložiť len na činnosti, ktoré sú oprávnené.3) Pred uložením tejto povinnosti si národný výbor vyžiada stanovisko orgánov nadriadených organizáciám.
(6)
Pri uložení povinnosti uzavrieť zmluvu o združení uvedie národný výbor predmet združenia, organizácie prichádzajúce do úvahy pre združenie a spôsob ich účasti a určiť termín uzavretia zmluvy.
(7)
Ak organizácia s uloženou povinnosťou nesúhlasí, môže požiadať a jej zrušenie. V takom prípade sa postupuje obdobne, ako pri náprave nesprávnych opatrení podľa zákona o národných výboroch.4)
(8)
Príslušnými národnými výbormi podľa odseku 5 sú:
a)
miestne národné výbory a mestské národné výbory, ak ide o akcie miestneho významu,
b)
okresné národné výbory a národné výbory miest Brna, Ostravy, Plzne a Košíc v ostatných prípadoch združovania,
c)
na území hlavného mesta Prahy a hlavného mesta SSR Bratislavy národné výbory podľa osobitných predpisov.5)
V.
Realizácia združenia
(1)
Akcie obsiahnuté v zmluve o združení sú organizácie povinné premietnuť do návrhu svojho hospodárskeho plánu.
(2)
Na základe uzavretej zmluvy o združení sú povinné združujúce sa organizácie a ich nadriadené orgány zabezpečovať pre združované akcie alebo činnosti združenie príslušných limitov, ukazovateľov, finančných a ostatných prostriedkov, včítane prostriedkov neinvestičnej povahy a pracovných síl, a to v rámci úloh, limitov a ukazovateľov určených štátnym plánom alebo rozpočtom a ich rozpisom. Ak pritom vznikne vo výnimočných prípadoch potreba časovej, vecnej a objemovej koordinácie, ktorú nemožno vyriešiť na úrovni príslušných ústredných orgánov, navrhne z ich podnetu potrebné opatrenia podľa príslušnosti Štátna plánovacia komisia, Česká plánovacia komisia alebo Slovenská plánovacia komisia.
(3)
Plánovanie združenej prevádzkovej činnosti alebo investičnej akcie sa uskutočňuje v súlade so zásadami vyhlásenými v Jednotných metodických pokynoch pre vypracovanie návrhov päťročných a vykonávacích plánov; vlastná realizácia sa spravuje právnymi predpismi a uzavretou zmluvou o združení.
(4)
Prevody ukazovateľov štátneho plánu pri združovaní prostriedkov sa nepovažujú za zmenu plánu. Delimitačné protokoly včítane úprav príslušných ukazovateľov štátneho plánu predkladajú ústredné orgány príslušnej plánovacej komisii, príslušnému štatistickému úradu a Štátnej banke československej. Vzájomne odsúhlasené prevody (úloh limitov a ukazovateľov štátneho plánu) nadobúdajú platnosť, pokiaľ príslušná plánovacia komisia alebo Štátna banka československá neoznámi k nim do jedného mesiaca od predloženia záporné stanovisko. K tomu ústredné orgány vo svojich pokynoch ustanovia, ako majú organizácie v ich pôsobnosti postupovať pri prevode príslušných úloh a limitov (ukazovateľov)6) plánu.
1)
Ustanovenie § 360a Hospodárskeho zákonníka.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 165/1980 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.
Zásady Ústrednej rady odborov pre združovanie odborových organizácií a orgánov medzi sebou a s inými socialistickými organizáciami (Spravodajca ROH č. 8/1979).
3)
Ustanovenie § 18a Hospodárskeho zákonníka.Vyhláška č. 151/1978 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.
5)
Zákon č. 111/1967 Zb. o hlavnom meste Prahe.
Zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona č. 63/1971 Zb., zákonného opatrenia č. 90/1971 Zb. a zákona č. 121/1971 Zb.
6)
Jednotné metodické pokyny pre vypracovanie návrhov päťročných a vykonávacích plánov.