47/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 14. apríla 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 ods. 2 a 3 znie:
„(2)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác organizáciám, ktoré priamo riadia a spravujú, okresným priemyselným podnikom, družstevným organizáciám, okrem spotrebných družstiev, ďalej organizáciám riadeným okresnými, prípadne krajskými poľnohospodárskymi správami, okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Slovenský cenový úrad. Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu v potrebnom rozsahu poveriť výkonom svojej pôsobnosti v oblasti cien príslušné národné výbory nižších stupňov; ak ide o určovanie cien nových výrobkov alebo zmeny cien služieb, výkonov a prác, môžu tak urobiť len so súhlasom Slovenského cenového úradu.
(3)
Okresné národné výbory určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác organizáciám riadeným a spravovaným okresnými, mestskými a miestnymi národnými výbormi, okrem okresných priemyselných podnikov, ďalej spoločenským organizáciám a ceny nových výrobkov a zmeny cien služieb, výkonov a prác dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi, okrem cien tých výrobkov, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Slovenský cenový úrad. Okresné národné výbory vykonávajú kontrolu cien a ukladajú opatrenia podľa odseku 1 písm. c) v organizáciách a u občanov, ktorým určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1983.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.