41/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 14. marca 1983
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky a určuje ich konanie na 13. a 14. mája 1983.
Šalgovič v. r.