4/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 29. decembra 1982
o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka a určuje deň ich konania na piatok 25. a sobotu 26. februára 1983.
Šalgovič v. r.