39/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
České národní rady
ze dne 22. března 1983,
který se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 2 odst. 4 písm. b) až e).
2.
§ 3 odst. 2 zní:
„(2)
Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy stanoví ceny nových výrobků a mění ceny služeb, výkonů a prací
a)
organizací řízených národními výbory,
b)
organizací řízených okresními nebo krajskými zemědělskými správami,
c)
družstevních organizací s výjimkou spotřebních družstev,
d)
společenských organizací,
e)
průmyslových podniků řízených ministerstvem vnitra České socialistické republiky,
f)
dodávaných občany,
s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům, nebo jejichž stanovení a změny si Český cenový úřad vyhradí.“.
3.
V § 3 odst. 3 věta za středníkem zní:
„jde-li o působnost podle odstavce 2, mohou tak učinit jen se souhlasem Českého cenového úřadu.“.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1983.
Kempný v. r.

Korčák v. r.