22/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
Vyhláška
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 8. února 1983,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 1 se k odstavci 2 připojuje tato věta:
„Všichni žáci uvedených škol a mateřských škol z obcí okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem stanovených v příloze se vysílají v každém školním roce dvakrát, z toho jedenkrát v zimním období.“.
Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
(4) Pobyt žáků z mateřských škol ve škole v přírode trvá čtrnáct dní, pobyt žáků škol uvedených v § 1 odst. 1 ve škole v přírode trvá dvacet jeden den. Pobyt žáků z oblastí, v nichž je zvlášť ohrožen zdravý vývoj dětského organismu, se může podle místních podmíneek prodloužit až o sedm dní.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5,
dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
2.
§ 2 odst. 2 zní:
„(2)
Vysílaní a pobyt žáků ve školách v přírodě zabezpečuje okresní národní výbor1) (dále jen “provozovatel„). Hygienické požadavky stanoví zvláštní předpis.2)“.
Za odstavec 4 se vkládá nový odstavec 5, který zní:“.
(5) Provozovatel může ze závažných rodinných důvodů pracovníka vysílaného do školy v přírodě souhlasit s pobytem dítěte tohoto pracovníka ve škole v přírodě i tehdy, není-li toto dítě žákem vysílané třídy.“.
3.
V § 4 odst. 2 a 3 zní:
„(2)
Finanční norma na nákup potravin ve škole v přírodě na žáka a den činí v maloobchodních cenách:
pro žáky mateřských škol 15,00 Kčs
pro žáky I. stupně 17,50 Kčs
pro žáky 2. stupně 18,60 Kčs
pro dospělé strávníky 18,60 Kčs.
(3)
Finanční norma na nákup potravin ve škole v přírodě pro žáky vysílané z okresů Severočeského kraje, z okresu Sokolov a z hlavního města Prahy na žáka a den činí v maloobchodních cenách:
pro žáky mateřských škol 19,40 Kčs
pro žáky I. stupně 17,50 Kčs
pro žáky 2. stupně 23,00 Kčs
pro dospělé strávníky 23,00 Kčs.“.
4.
V § 5 se za odstavec 5 připojuje nový odstavec 6, který zní:
„(6)
Vysílající škola může dohodnout před vysílaním žáků do školy v přírodě se zákonnými zástupci žáků zajištění případného odvozu onemocnělého žáka, který musí na návrh lékaře předčasně odjet ze školy v přírodě.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Vondruška v. r.
Příloha k vyhlášce č. 22/1983 Sb.
Seznam obcí
z okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, z nichž se vysílají žáci mateřských škol
a žáci škol uvedených v § 1 odst. 2 do školy v přírodě
v každém školním roce dvakrát:
Okres Chomutov:
Březno, Černovice, Droužkovice, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Krbice, Málkov, Otvovice, Rokle, Spořice, Strupčice, Údlice, Vernéřov, Vrskmaň a Vysoká Pec.
Okres Most:
Albrechtice, Braňany, Dolní Jiřetín, Hamr, Horní Jiřetín, Hořany, Komořany, Libkovice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Malé Březno, Mariánské Radčice, Most, Obrnice, Patokryje a Želenice.
Okres Teplice:
Teplice, Bílina, Bystřany, Dubí, Duchcov, Hostomice, Hrob, Jeníkov, Kladruby, Košťany, Krupka, Lahošť, Ledvice, Modlany, Novosedlice, Osek, Proboštov, Srbice, Světec, Újezdeček a Zabrušany.
Okres Ústí nad Labem:
Ústí nad Labem, Chabařovice, Chlumec a Neštěmice.
1)
§ 7 a 9 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.
2)
Směrnice o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a dorost; uveřejněná ve Sbírce Hygienické předpisy, svazek č. 50/1980, přetištěné ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, částka 17-20, ročník XVIII.