19/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 13. januára 1983,
ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť.1)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.
1)
Nový rozsah predmetu podnikania podniku zahraničného obchodu
Simex určil minister zahraničného obchodu rozhodnutím
z 3. januára 1983.